Vijesti

Održavanje tranzicionih radionica


U sklopu redovnih aktivnosti Komande za upravljanje personalom i njenih Centara za regrutaciju i tranziciju (CRT) Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Čapljina, održane su jednodnevne tranzicione radionice za sve pripadnike OS BiH koji se nalaze u procesu tranzicije i prestanka profesionalne vojne službe u 2023. godini, shodno Članu 101. Stav 1 Zakona o službi u OS BiH (istek i nemogućnost produženja profesionalnog ugovora zbog godina starosti i dužine vojne službe).

Tranzicione radionice su održane na lokacijama CRT-ova po sljedećem redoslijedu:

Dana 14.02.2023. u kasarni „Rajlovac“ – Sarajevo, za pripadnike iz nadležnosti CRT Sarajevo-Rajlovac;

Dana 14.02.2023. u kasarni „Dubrave“ – Tuzla za pripadnike OS BiH iz nadležnosti CRT Tuzla;

Dana 15.02.2023. u kasarni „Božan Šimović“ – Čapljina za pripadnike OS BiH iz nadležnosti CRT Čapljina;

Dana 16.02.2023. u kasarni „Kozara“ – Banja Luka za pripadnike OS BiH iz nadležnosti CRT Banja Luka.

Nosioci realizacije jednodnevnih tranzicionih radionica bila su stručna lica nadležnih CRT-ova, uključujući psihologe i u saradnji sa nadležnim komandanma i jednicima OS BiH i Odsjekom za tranziciju sektora za personal MO BiH.

Cilj jednodnevnih tranzicionih radionica je upoznati sve pripadnike OS BiH, koji se nalaze u procesu tranzicije i prestanka vojne službe u 2023. godini, sa osnovnim informacijama, i to: mjerama aktivnostima MO i OS BiH na pripremi za proces tranzicije, osnovnim odredbama „Perspektiva“ programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i procedurama iz Pravilnika o tranziciji i Operativnog uputstva, zonama odgovornosti i nadležnostima Centara za regrutovanje i tranziciju, pravima, obavezama i odgovornosti pripadnika OS BiH u procesu tranzicije, rokovima registarcije i uključivanja u program tranzicije „Perspektiva“, fazama u toku procesa tranzicije, mogućim vrstama pomoći i pojedinačne tranzicijske asistencije, uslovima i rokovima prijavljivanja na biroe za zapošljavanje radi ostvarivanja prava koja pripadaju nezaposlenim licima, načinima aktivnog traženja posla u zajednicama lokalne uprave i samouprave, mogućnostima savjetovanja u traženju posla, razvoju vještina, procjeni vlastitih mogućnosti, vođenju intervjua sa poslodavcima i načinima izrade vlastite biografije, mogućnostima poslovnog savjetovanja, dodatnim obukama i prekvalifikacijama, postojećim programima podrške pojedincima i registrovanim poslovnim subjektima na nivou lokalne zajednice, potrebnoj dokumentaciji za traženje i pokretanje sopstvenog biznisa, mreži kontakata sa organima i institucijama sa ciljem obezbjeđenja podrške za projekte zbrinjavanja.

Tranzicione radionice su prema mišljenjima lica u procesu tranzicije, a i prema dosadadšnjim višegodišnjim iskustvima, pokazala kao vrlo vrijedan, koristan i konkretan oblik pomoći za lica kojima prestaje PVS u OS BiH. 

9 FOTO GALERIJA