O KP OS BIH

LISTA OSNOVNIH ZADATAKA MISIJE (LOZM) KP OS BiH

 • Provodi  politike, propise  i naredbe  MO   BiH  i ZŠ  OS  BiH  vezane  za personal, logistiku, obuku i doktrinu
 • Priprema i izvršava planove za podršku operacijama OS BiH
 • Pra podršku Operativnoj komandi OS BiH
 • Pra podršku u razmjtaju ili prerasporivanju OS BiH
 • Razvija sistem za podršku obuke OS BiH
 • Utvrđuje potrebe za obukom, izrađuje nacrt doktrine obuke, organizuje i izvodi institucionalnu obuku te predle standarde za obuku osoblja OS BiH
 • Daje prijedloge za modernizaciju, standardizaciju, organizovanje i opremanje OS BiH
 • Predle logističke potrebe za usluge i snabdijevanje OS BiH
 • Upravlja lokacijama za skladištenje municije, naoružanja i opreme OS BiH
 • Održava pokretnu i nepokretnu imovinu OS BiH
 • Daje preporuke za nabavku robe i usluga OS BiH
 • Predle inicijative za poboljšanje interoperabilnosti OS BiH sa oružanim snagama država članica NATO
 • Upravlja evidencijama o personalu
 • Pruža pomoć civilnim vlastima u slučaju prirodnih i drugih nesra
 • Pruža podršku i obuku operacijama protivminskog djelovanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava
 • Pruža podršku i obuku operacijama podrške miru
 • Planira, organizuje i sprovodi obuku iz oblasti MiMES
 • Planira, organizuje i sprovodi operacije perspektivne i neperspektivne MiMES