Vijesti

STRUČNO SPECIJALISTIČKA OBUKA XXVII i XXVIII KLASE VOJNIKA

U jedinicama Komande logistike izvedene su stručno-specijalističke obuke novoprimljenih vojnika XXVII i XXVIII klase u periodu od 30.01. do 24.02.2023. godine.

U skladu sa GPO Komande logistike izvođene su sljedeće stručno-specijalističke obuke (SSO) u jedinicama KL:

-          Stručno-specijalistička obuka novoprimljenih vojnika prometne službe, 30.01. do 17.02.2023. godine na lokaciji „Butila“ Sarajevo (GLB),

-          Stručno-specijalistička obuka novoprimljenih vojnika građevinske službe, 30.01. do 17.02.2023.  godine na lokaciji „Božan Šimović“ Čapljina (4.bLP),

-          Stručno-specijalistička obuka novoprimljenih vojnika tehničke službe, 30.01. do 17.02.2023.  godine  na lokaciji VB „Dubrave“ Živinice (5.bLP).

-          Stručno-specijalistička obuka novoprimljenih vojnika intendantske službe, 30.01. do 17.02.2023. godine na lokaciji „Rajlovac“ Sarajevo (8.bLP)

-          Stručno-specijalistička obuka novoprimljenih vojnika sanitetske službe, 30.01. do 24.02.2023. godine na lokaciji „Kozara“ Banjaluka (6.bLP).

 

Sve jedinice su na vrijeme izvršile neophodne personalne i tehničke pripreme, za realizaciju SSO novoprimljenih vojnika. Uslovi u kojima se nastava realizovala zadovoljavaju sve postavljene standarde, uz korišćenje namjenskih naučno-nastavnih sredstava. Obuka je realizovana shodno dostavljenom Planu za realizaciju SSO novoprimljenih vojnika i izvedene su sve predviđene nastavne teme. SSO je pohađalo 76 polaznika. Po završetku obuke svi polaznici su pristupili polaganju ispita koji su uspješno položili. Nakon položenog ispita, polaznicima kursa su uručeni sertifikati.

 

Najbolje rezultate na SSO ostvarili su sljedeći vojnici po službama:

-        U saobraćajnoj službi OR1 Aldin Nukić (4.bLP) i OR1 Amer Bureković (8.bLP), 

-        U građevinskoj službi OR1 Adin Karić (4.bLP),

-        U tehničkoj službi OR1 Milica Grujičić (6.bLP),

-        U intendantskoj službi OR1 Usejd Delić (1.pb/5.pbr),

-        U sanitetskoj službi OR-1 Sonja Šerbetić (5.pbr).

14 FOTO GALERIJA