Vijesti

Godišnja analiza obuke u 4.pješadijskoj brigadi OS BiH


Na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ Čapljina, 07. decembra 2022. godine realizovana je godišnja analiza obuke komande i jedinica 4.pbr OS BiH.

Komandant 4.pbr,brigadir Zdravko Rezo je u uvodnom obraćanju  pozdravio učesnike brifinga i zaželio dobrodošlicu. Ovoj aktivnosti pored komandanta brigade, brigadira Zdravka Reze, štaba, komandanata bataljona i komandira prištapskih jedinica, prisustvovao je i brigadir Mirzet Lubrenović, zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije sa timom starješina iz OK OS BiH i pripadnici EUFOR-a.

Bila je ovo prilika da se u skladu sa smjernicama komandanta brigade sagledaju planirane i realizovane aktivnosti po obuci u 2022. godini, kao i naknadno planirane aktivnosti. Težište analize obuke istaknuto je kroz prezentaciju brifinga komandanata bataljona o obuci kao i realizacijama vježbi „QUICK RESPONSE 22“, „KOMBINOVANI NAPOR 22“ – NEL-2 ocjenjivanju deklarisanih jedinica INF-L-BNG iz sastava 4.pbr po OCC E&F konceptu, zajedničkoj obuci sa EUFOR-om, obuci izviđača u zimskim i ljetnim uslovima, realizaciji bojevih gađanja, obuci i vježbi za pomoć civilnim vlastima u slučaju prirodnih i drugih nesreća, stručno-specijalističkoj obuci i drugim oblicima obučavanja, kao i izazovima sa kojima se 4.pbr suočavala pri realizovanju istih.

Nakon iznesenih brifinga uslijedile su diskusije na kojima su istaknute dobre strane tokom realizacije obuke zbog postignutih rezultata, zatim uočeni nedostaci koje je neophodno rješavati u narednom periodu.

Tokom završnog obraćanja brigadir Mirzet Lubrenović  je istakao zadovoljstvo sa postignutim rezultatima i stepenom realizacije redovnih i posebnih zadataka,te istakao da će se u narednom periodu uložiti dodatni napori na rješavanju pojedinih pitanja, kako bi se kvalitet obuke u narednoj godini poboljšao.Na kraju obraćanja se zahvalio svim učesnicima na godišnjoj analizi i uputio iskrene čestitke povodom nadolazećih božićnih i novogodišnjih praznika.

Komadant 4.pbr OS BiH, brigadir Zdravko Rezo na kraju analize prezentovao je  smjernice i prioritete obuke za 2023. godinu, istakao značajne rezultate koje su pripadnici  brigade ostvarili tokom godine, zahvalio se na saradnji učesnicima aktivnosti i time službeno zatvorio analizu.

8 FOTO GALERIJA