Vijesti

Upućivanje pripadnika 4.pješadijske brigade OS BiH na međunarodnu vježbu „WINTER 23“ u Republiku Tursku


Upućivanje namjenski organizovanih snaga jačine izviđačkog voda 4.pješadijske brigade na međunarodnu vježbu „WINTER 23“, koja će se realizovati u periodu od 17.januar do 03.februara 2023.godine na poligonu za obuku Martyr Ilhan Hamli , Republika Turska je izvršeno je 15. januara 2023. godine iz kasarne „Božan Šimović“ Čapljina.

Za potrebe vježbe izviđački vod od 28 pripadnika brigade djelovat će kao suprostavljene snage (eng.OPFOR) i biti će pridodan mehanizovanom bataljonu OS Turske.

Upućivanju na ovu veoma značajnu međunarodu vježbu je predhodila kolektivna obuka u organizaciji komande brigade i komande 1.pb/4.pbr i potrebnih logističkih priprema u saradnji sa komandama 4.,5. i 6.bataljona logističke podrške,Glavnom logističkom bazom/Komande logistike OS BiH iz čijih se sastava u okviru voda angažuje određen broj vojnika i civilnih lica.

Procedura upućivanja je otpočela predajom raporta ispred stroja od strane komandira izviđačkog voda poptopručnika Vjekoslava Rajića komandantu 4.pješadijske brigade OS BiH, brigadiru Zdravku Rezi, nakon čega je izvršio smotru pripremlјenosti jedinice za vježbu.

U svom obraćanju je istakao da je cilj svih priprema za upućivanje na vježbu bio da ova jedinica unaprijedi svoju interoperabilnost s vojskama partnerskih zemalјa i razumijevanje kako se organizuje i izvode međunarodne vojne vježbe. Pored toga višestruka je korist za naše pripadnike od učešća na međunarodnim vojnim vježbama.

Sve aktuelne taktike, tehnike i procedure koje se primjenjuju na ovakvim vježbama će biti praktično prorađene, te će naši pripadnici biti bolјe obučeni za izvšenje misija u zemlju i inostranstvu.

U svom obraćanju brigadir Zdravko Rezo je istakao da ovo nije prvo i posljednje učešće pripadnika 4.pješadijske brigade u međunarodnim vježbama i izrazio veliko očekivanje da će svi uklјučeni pripadnici jedinica u proces ove značajne međunarodne vježbe i ovaj put dostojno prezentovati OS BiH i pokazati da mogu biti ravnopravni s drugim vojskama u izvođenju različitih vježbi i ostalih zadataka. 

Nakon obraćanja poželio je učesnicima srećan put do odredišta, puno uspjeha i izazova na međunarodnoj vježbi „WINTER 23“ u Republici Turskoj i izdao je naređenje za pokret jedinice.