Vijesti

Pokazna vježba „Pomoć civilnim vlastima u gašenju požara“


Na lokalnom području obuke kasarne „Bilećki borci“ Bileća dana 27.04.2023 godine izvedena je pokazna vježba „Pomoć civilnim vlastima u gašenju požara“. U vježbi su pored komande 2.pješadijskog bataljona 4.pbr kao nosioca vježbe učestvovali i 4.bataljon logističke podrške, 2. helikopterski skvadron brigade VS i PVO i Profesionalana vatrogasna jedinica iz Bileće.

Cilj vježbe bio je osposobljavanje komandi i jedinica kao i međusobna koordinacija sa civilnim strukturama vlasti na izvršavanju ovakvih i sličnih zadataka, kao i pravovremena priprema za njihovo izvršenje.

Nakon prijema raporta komandant 2.pješadijskog bataljona pukovnik Vladimir Vujović koji je kordinator i organizator vježbe, obratio se prisutnima te naglasio cilj i značaj kao i potrebu za održavanjem ovakvih vježbi. Posmatrači vježbe su na organizovanom TT zboru upoznati sa materijalnim sredstvima koja se koriste za gašenje požara na otvorenom, specijalnim vatrogasnim vozilima, kao i sa helikopterima (UH-1H-II) i ambulantnim vozilom. Takođe je prikazana lična i kolektivna oprema koju pojedinac i jedinica iznosi prilikom angažovanja na gašenju požara. Nakon obilaska TT zbora komandant 2.pješadijskog bataljona pukovnik Vladimir Vujović naredio je da vježba može da počne. Kapetan Đorđo Spremo komandir 2. pješadijske čete je poslije kratke geografsko-topografske orjentacije prisutne upoznao sa scenarijom vježbe. Vježba je završena medicinskom evakuacijom vazdušnim putem.

Vježbi su prisustvovali PNŠ za obuku i operacije u komandi 4.pbr, pukovnik Nebojša Ivezić sa timom starješina iz komande brigade, komandant 2.helikopterskog skvadrona, pukovnik Almir Helebić, kao i tim starješina potčinjenih jedinica 4.pbr.

Na kraju prisutnima se obratio kordinator i organizator vježbe komandant 2. pješadijskog bataljona pukovnik Vladimir Vujović, koji se zahvalio učesnicima vježbe i posebno je istakao rad na poboljšanju koordinacije između MO BiH i civilnih vlasti, kao i boljoj opremljenosti kako pripadnika OS BiH tako i vatrogasnih jedinica na lokalnom nivou.

9 FOTO GALERIJA