O 5. PBR

HistorijatPeta pješadijska brigada Oružanih Snaga Bosne i Hercegovine je jedna od tri pješadijske brigade operativnog lanca komandovanja, koja je Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine prvi put postrojena 12. jula 2007. godine. Komanda brigade i jedinice na vezi (nivoa četa – vod) su multietničkog sastava i razmještene su na Dubravama kod Tuzle. U sastavu brigade nalaze se tri nacionalna bataljona razmještena u Zenici, Kiseljaku i Bijeljini, te Artiljerijski bataljon u Žepču, koji je također multinacionalnog sastava.

Komanda i jedinice 5. pbr OS BiH u skladu sa zakonskim aktima i svojom misijom su usmjerene na realizaciji planirane obuke, te praktičnoj primjeni njenih rezultata u prvom redu onih koji se odnose na operacije podrške miru i pomoći civilnim strukturama uslijed elementarnih i drugih nepogoda. U oba navedena segmenta, kao i drugim zadaćama, brigada je iskazala potpunu spremnost i osposobljenost za izvršenje zadaća misije.