Vijesti

Situacijsko terenska vježba (STX) u 1.pb/6.pbr


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) komandi i jedinica OS BiH za 2022.godinu i smjernicama komandanta 6.pbr za obuku, u kasarni OS BiH “Kozara” u Banja Luci i na Glavnom poligonu za obuku (GPO) na Manjači, pripadnici 1/1.pb/6.pbr su u periodu od 20. do 23. juna 2022. godine realizovali Situacijsko terensku vježbu (STX).

1. pješadijska četa/1.pješadijskog bataljona je jedna od deklarisanih jedinica OS BiH, koja se nalazi u sastavu bataljonske grupe lake pješadije (BGLP) OS BiH, koju tokom mjeseca septembra tekuće godine očekuje ocjenjivanje NEL-2 po OCC E&F konceptu. Cilj realizacije ove vježbe bio je da se u okviru priprema za realizaciju vježbe „Kombinovani napor 22“ i ocjenjivanje NEL-2, izvrši provjera spremnosti personala i TMS-a za realizaciju iste.

Sama vježba na kojoj su između ostalog realizovani zadaci iz domena operacija podrške miru, rad na kontrolnim tačkama, patroliranje i operacije blokade i pretresa, je pokazala zavidan nivo obučenosti i visok nivo profesionalizma. Prema procjenama starješina nadležnih za obuku, potvrđen je nivo obučenosti jedinice, te su identifikovani elementi koje u narednom periodu treba unaprijediti, kako bi pomenuta jedinica u potpunosti bila u spremnosti za proces NEL-2 ocjenjivanja.

6 FOTO GALERIJA