Vijesti

Godišnja analiza obuke 6.pbr u 2022. godini


Na lokaciji razmještaja Komande 6. pješadijske brigade u kasarni OS BiH „Kozara“ u Banjaluci 23. novembra 2022. godine, realizovana je godišnja analiza obuke Komande i jedinica 6.pbr u 2022. godini.

Pomenutom događaju prisustvovali su: komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić sa saradnicima, tim starješina iz ZŠ OS BiH kojeg je predvodio oficir za edukaciju, obuku i doktrinu pukovnik Amir Muslija te predstavnici savjetodavnog tima EUFOR-a pri 6.pbr. Godišnju analizu obuke otvorio je komandant 6.pbr, brigadir Radovan Jović, pored kojeg su iz sastava brigade prisustvovali i predstavnici komade, komandanti i komandiri potčinjenih jedinica.

U skladu sa Smjernicama komandanta brigade, brigadira Jovića, analiza je prije svega imala cilj da se sagledaju planirane i realizovane aktivnosti po obuci u 6.pbr tokom 2022. godine, kao i naknadno planirane aktivnosti. Komandanti bataljona i komandiri prištapskih jedinica brigade, u svom izlaganju osvrnuli su se na najznačajnije događaje iz obuke u 2022. godini, kao što su obuka sa civilnim organizacijama u pružanju pomoći u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, obuka naših jednica sa pripadnicima EUFOR-a u BiH, te obuka i učešće jedinica na međunarodnim vježbama.

Posebno je istaknuta aktivnost realizacije jedne od težišnih aktivnosti OS BiH po obuci u 2022. godini a odnosi se na vježbu „Kombinovani napor 22“, u okviru koje je realizovano ocjenjivanje NEL-2 Bataljonske grupe lake pješadije (BGLP) OS BiH  prema Konceptu operativnih sosobnosti (OCC E&F), u čijoj realizaciji je 6.pbr dala značajan doprinos kroz angažovanje resursa i dijela personala u sastavu pomenute jedinice te učešće deklarisanih jedinica (pješadijska četa i artiljerijska baterija H-122 mm).

Nakon brifinga komandanata i komandira jedinica, uslijedila su izlaganja pripadnika komande brigade po pitanju individualne, institucionalne i kolektivne obuke, kao i načinu njihovog budžetiranja, kako bi se prevazišli logistički problemi koji zajedno sa angažovanjem na drugim vandrednim zadacima predstavlјaju glavne ometače u procesu obuke.

Komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić je istakao zadovolјstvo sa prezentovanim informacijama i rezultatima obuke 6.pbr u 2022. godini. Zahvalio se pripadnicima brigade koji su pored svih izazova uspješno realizovali Plan obuke za 2022.godinu, izrazivši nadu da će u narednoj godini problemi u realizaciji obuke biti svedeni na minium, te da će ista biti podignuta na još viši nivo. Komandant 6.pbr, brigadir Radovan Jović, na kraju se svim prisutnima zahvalio na učešću te prezentovao svoje Smjernice za obuku u 2023. godini i najavio još intezivniju i sadržajniju obuku.

7 FOTO GALERIJA