Vijesti

Obuka izviđačkih jedinica 6.pbr u zimskim uslovima


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) 6.pbr za 2023. godinu, u periodu od 23. januara do 10. februara 2023. godine, pripadnici izviđačkih jedinica iz sastava 6.pbr realizovali su obuku izviđačkih jedinica u zimskim uslovima.

Pomenuta obuka je realizovana sa ciljem podizanja nivoa sveukupne osposobljenosti i obučenosti pripadnika OS BiH na polju pružanja pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, što je i jedan od ključnih zadataka definisanih u misiji Oružanih snaga BiH.

U I fazi obuke koju su izviđačke jedinice iz sastava IČ/6.pbr, 1.pb/6.pbr i 2.pb/6.pbr realizovali na lokalnim poligonima za obuku i u Ski centru Kozara, pored teoretske obuke realizovani su zadaci preživljavanja u ekstremnim zimskim uslovima, taktike i tehnike kretanja, zadaci traganja i spašavanja unesrećenih te tehnike izviđanja u zimskim uslovima.

U skladu sa planom obuke, u periodu od 13. do 17. februara 2023. godine, na GPO Manjača ove jedinice iz sastava 6.pbr realizovaće II fazu obuke, čime će biti zaokružen ciklus obuke izviđačkih jedinica u zimskim uslovima.

U ovom dijelu obuke jedinice će biti u prilici da praktično inkorporiraju obuku realizovanu u I fazi, da primjenu iskustva sa drugih vidova obuke u ekstremnim zimskim uslovima, čime će pripadnici izviđačkih jedinica iz sastava 6.pbr i OS BiH u cjelini unaprijediti nivo osposobljenosti, te biti u spremnosti da po zahtjevu civilnih institucija odgovore svim izazovima koje sa sobom nose elementarne nepogode. 

13 FOTO GALERIJA