Vijesti

Situacijska (STX) vježba „Davanje uzbune i realizacija djela ofanzivnih operacija u reagovanju na krizne situacije“


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) 6.pbr u 2023. godini i kvartalnim smjernicama komandnata 1.pješadijskog bataljona, QRF vod iz sastava 1.pješadijskog bataljona/6.pbr OS BiH je 13. marta 2022. godine u kasarni „Kozara” u Banjaluci izveo Situacijsku (STX) vježbu „Davanje uzbune i realizacija djela ofanzivnih operacija u reagovanju na krizne situacije“.

Pomenuta vježba realizovana je sa ciljem ocjenjivanja osposobljenosti voda za brzo reagovanje (QRF vod), za izvršenje zadataka u reagovanju na krizne situacije sa težištem na ofanzivne zadatke.

Koncept vježbe realizovan je u skladu sa utvrđenim scenarijom za vježbu, te je u okviru iste prikazana spremnost voda da se pravovremeno pripremi i izvede napadnu operaciju, da neutrališe protivnika i odbije protivnapad.

Tokom izvođenja vježbe težište je bilo na kolektivnim zadacima pomenute jedinice koje se prije svega odnose na: posjedanje rejona okupljanja, zadaci u rejonu okupljanja, prelazak opasnog područja, reakcija na inderektnu vatru, te reorganizacija i konsolidacija jedinice.

Prema ocjenama starješina koji su pratili realizaciju same vježbe, procjena je da su pripadnici uspješno realizovali sve kolektivne zadatke te da je pomenuta jedinica u potpunosti osposobljena da u datoj situaciji izvrši svaki postavljeni zadatak.

7 FOTO GALERIJA