Vijesti

Obuka i Metodsko-pokazna (MPV) vježba „Reakcija QRF voda u odgovoru na napad na vojno-kontrolisano područje“.


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) 6.pbr u 2023. godini i kvartalnim smjernicama komandnata 2.pješadijskog bataljona, u periodu od 13. do 17. marta 2023. godine u kasarni „Adil Bešić” u Bihaću vod za brzo reagovanje (QRF) iz sastava 2.pješadijskog bataljona/6.pbr OS BiH realizovao je obuku i MPV na temu “Reakcija QRF voda u odgovoru na napad na vojno-kontrolisano područje (VKP).

Pomenuta obuka koja je u navedenom periodu realizovana na LPO u kasarni “Adil Bešić”, prije svega realizovana je sa ciljem ocjenjivanja osposobljenosti voda za brzo reagovanje, da u datoj situaciji pravovremeno izvrši svaki postavljeni zadatak u reagovanju na krizne situacije.

Obuka je konceptualno realizovana je u skladu sa utvrđenim scenarijom za vježbu, te je u okviru iste izvedena i metodsko-pokazna vježba, u okviru koje je demonstrirana spremnost voda da izvrši zadatke odbrane vojno-kontrolisanog područja.

Prema ocjenama tima starješina koji su pratili realizaciju same vježbe, procjena je da su pripadnici uspješno izvršili sve kolektivne zadatke, te da je pomenuta jedinica u potpunosti osposobljena da u datoj situaciji izvrši svaki postavljeni zadatak.

6 FOTO GALERIJA