Vijesti

Obuka izviđačkog voda 6.pbr OS BiH u okviru priprema za učešće u međunarodnoj vježbi „Combined Resolve 18“


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) 6.pbr za 2023. godinu i smjernicama komandanta u periodu od 06. marta do 10. aprila 2023. godine, pripadnici izviđačkih jedinica iz sastava 6.pbr su realizovali obuku u okviru priprema za učešće u međunarodnoj vježbi „Combined Resolve 18“.

Obuka pomenute jedinice realizovana je u okviru sveukupnih priprema za učešće u međunarodnoj vježbi „Combined Resolve 18“, koja će se realizovati u periodu od 23.04. do 16.05. 2023. godine u Hohenfelsu, R. Njemačka.

 

Uz potpunu podršku komande brigade, izviđački vod 6.pbr je ovaj dio obuke u trajanju od pet sedmica a kojoj je prethodila realizacija I faze obuke, realizovao sa težištem na osposobljenosti i obučenosti pripadnika jedinice u izvršavanju kolektivnih zadataka. Pored specijalističke obuke, jedinica je u pomenutom periodu izvršila materijalne i sve druge pripreme, neophodne za uspješno učešće u pomenutoj međunarodnoj vježbi.

 

Prema ocjenama komandira jedinice i tima starješina pretpostavljene komande, uvjereni smo da je ova jedinica spremna za učešće u međunarodnoj vježbi „Combined Resolve 18“, da će uspješno izvršiti ovaj zadatak, te na dostojan način predstaviti oružane snage i Bosnu i Hercegovinu u cjelini.   

4 FOTO GALERIJA