Vijesti

Realizacija MPV “Gašenje požara na vojnokontrolisanom području 2023” u organizaciji 1.pb/6.pbr OS BiH


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) za 2023. godinu i kvartalnim smjernica za obuku, 27. aprila 2023. godine, u kasarni “Kozara” u Banja Luci, pripadnici 3.pješadijske čete/1.pb/6.pbr su u saradnji sa transportnom četom iz sastava 6.bataljona logističke podrške/KL OS BiH realizovali Metodsko pokaznu vježbu (MPV) „Gašenje požara na vojno kontrolisanom području 2023“.

Obzirom da je jedan od zadataka iz misije Oružanih snaga BiH pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne nesreće i druge katastrofe, te činjenice da se tokom ljetnih mjeseci učestalo dešavaju požari koji sa sobom nose određene rizike, čime ugrožavaju stanovništvo i materijalna dobra, primarni cilj ove vježbe jeste da pripadnici Oružanih snaga iz sastava 1.pb/6.pbr dodatno unapijede sposobnosti, vještine i obučenost u ralizaciji zadataka, kako bi što spremnije odgovorili na izazove koje sa sobom nose požari.

Realizacijom ove vježbe, kojoj su u periodu od 24. do 27. aprila 2023. godine prethodile pripreme jedinice, uvjerili smo se u veoma dobru koordinaciju dežurnih službi na lokaciji kasarne “Kozara” u reakciji na mali i srednji požar na vojno kontrolisanom području.

V.D. komandanta 1.pb/6.pbr major Aleksandar Ćosović, izrazio je zadovoljstvo prikazanim dijelom vježbe, te je svim učesnicima čestitao na uspješno realizovanoj aktivnosti, ističući da u cilju prevencije svakodnevno treba raditi na poduzimanju konkretnih mjera na zaštiti od požara.

5 FOTO GALERIJA