Vijesti

Specijalistička obuka XXX generacije novoprimljenih vojnika u OS BiH


U skladu sa naređenjem komandanta Operativne komande OS BiH, smjernicama komandanta 6.pbr za obuku u 2024. godini i Programom specijalističke obuke novoprimljenih vojnika u OS BiH, u periodu od 15.01. do 09.02.2024 godine, na lokacijama razmještaja komande i jedinica 6.pbr realizovana je specijalistička obuka sa polaznicima XXX generacije novoprimljenih vojnika u OS BiH

Nakon uspješno završene osnovne obuke u Centru za osnovnu obuku (COO) OS BiH u Pazariću, u skladu sa naređenjem i planom komanda i jedinice 6.pbr izvršile su prihvat vojnika XXX generacije, nakon čega je uslijedila realizacija specijalističke obuke sa ciljem unapređenja nivoa osposobljenosti po rodovima i službama za potpuno obavaljanje zadataka u okviru dužnosti na koju su raspoređeni u jedinicama OS BiH.

Kako se u skladu sa Instrukcijama ZŠ OS BiH za obuku specijalistička obuka organizuje po rodovima i službama te realizuje u svim jedinicama OS BiH, tako su komanda i jedinice 6.pbr u periodu od 15.01. do 09.02.2024. godine, pored pješadijske obuke kao nosioc obuke organizovali i realizovali specijalističku obuku novoprimljenih vojnika iz svih jedinica OS BiH za dužnosti; izviđač, snajperist i operator u sastavu posluge na protivoklopnom sistemu POLK K9 111-FAGOT.

Pored navedenog, jedinice iz sastava 6.pbr uputile su lica na specijalističku obuku u druge jedinice OS BiH, koje su nosioci obuke za VES-ti „održavanje u borbi“ i „borbeno servisna podrška“. Pomenuta obuka se odnosti na dužnosti: vozač m/v, operator za telekomunikacije, kuhar i poslužioc na MB 120 mm. Pomenuta obuka završava 16.02.2024. godine, nakon koje se vojnici upućuju u matične jedinice u sastavu 6.pbr.

Značajno je pomenuti da su u ulozi instruktora u procesu obuke bili uključeni podoficiri, koji su u PVS u ovoj kategoriji nedavno priljeni u vojnu službu, te da su razumijeli svoju ulogu u procesima obuke i da su ovaj zadatak veoma uspješno izvršili.

Pored teoretskog dijela obuke, u okviru praktične obuke realizovana su bojeva gađanja iz pješadijskog naoružanja, čime se specijalistička obuka završava i vojnici upućuju na dužnosti u matične jedinice OS BiH, gdje slijedi njihovo daljnje usavršavanje i profesionalni razvoj.

10 FOTO GALERIJA