Vojni portal

Obuka izviđačkog voda iz sastava 1.pb/6.pbr


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) 6.pbr za 2021. godinu i kvartalnim smjernicama komandanta 1.pješadijskog bataljona za obuku, u periodu od 08. do 19. februara 2021.godine, izviđački vod iz sastava komandne čete 1.pješadijskog bataljona realizovao je obuku izviđačkih jedinica u terenskim uslovima.

Pored teoretskog dijela obuke koji je realizovan u kasarni “Kozara”, terenska obuka realizovana je na LPO “Manjača” i planini Kozara. Cilj obuke bio je da se pripadnici izviđačkog voda obuče i uvježbaju u praktičnim radnjama kao što su: osnove preživljavanja u prirodi, zadaci izviđačkih i patrola traganja,  izrada patrolne baze te orijentacija na zemljištu.

Kako je obuka kontinuiran proces, navedena aktivnost ove jedinice je samo jedan od segmenata zahtjevne obuke koju izviđačke jedinice iz sastava OS BiH planiraju i realizuju.

Pripadnici ove jedinice su uspješno odgovorili svim postavljenim zadacima iz ove veoma specifične obuke, te su pokazali visok stepen obučenosti i osposobljenosti.

6 FOTO GALERIJA