Vojni portal

Godišnja analiza obuke 6.pbr OS BiH u 2021.godini


Na lokaciji razmještaja Komande 6. pješadijske brigade u kasarni „Kozara“ u Banjaluci, 07. decembra 2021. godine, realizovana je godišnja analiza obuke Komande i jedinica 6. pbr OS BiH.

Pomenutom događaju prisustvovao je komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić sa saradnicima. Godišnju analizu obuke otvorio je komandant 6.pbr, brigadir Radovan Jović, pored kojeg su još iz sastava brigade prisustvovali predstavnici komade i komandanti i komandiri potčinjenih jedinica.

U skladu sa Smjernicama komandanta brigade, brigadira Jovića, analiza je prije svega imala cilj da se sagledaju planirane i realizovane aktivnosti po obuci u 2021. godini, kao i naknadno planirane aktivnosti.

Kroz prezentaciju brifinga, komandanti bataljona i komandiri prištapskih jedinica brigade istakli najznačajnije događaje iz obuke u 2021. godini, kao što su; obuka pješadijske jedinice za učešćše u mirovnoj misiji, pripreme i obuka jedinica 6.pbr u sastavu Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG), za SEL-2 ocjenjivanje po Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F), realizacija dva Osnovna kursa za razvoj vođa u OS BiH, ZVO sa MnBn EUFOR-a, realizacija obuke Izviđačkih jedinica OK OS BiH uključujući i vježbu „Usijani plato“, te obuka jedinica u zadacima pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće. Pored navedenog, 6.pbr je kao nosioc planiranja i priprema za realizaciju bilateralne vježbe OS BiH i Vojske R Srbije, „Manjača 21“ čija realizacija je planirana u 2021.godini, realizovala sve planske i pripremene zadatke i obaveze, ali je realizacija iste odgođena.

Nakon brifinga komandanata i komandira jedinica, uslijedila su izlaganja članova komande brigade po pitanjima individualne, institucionalne i kolektivne obuke, kao i načinu njihovog budžetiranja, kako bi se prevazišli logistički problemi, koji zajedno sa angažovanjem na drugim vandrednim zadacima predstavlјaju glavne ometače u procesu obuke.

Komandant OK OS BiH, generalmajor Radovan Ilić, čestitao je pripadnicima brigade na realizovanim aktivnostima, koji su pored izazova uzrokovanih epidemijom COVID-19 i ograničenim materijalnim resursima, uspješno realizovali Plan obuke za 2021.godinu. Izrazio je nadu i očekivanja da će u narednoj godini ometači obuke biti svedeni na minimum, te da će ista biti podignuta na još viši nivo.

Komandant 6.pbr, brigadir Radovan Jović, na kraju je prezentovao svoje Smjernice za obuku u 2022. godini. Naglasio je neke od planiranih aktivnosti brigade za narednu godinu kao što su; učešće u pripremama jedinica 6.pbr u sastavu Bataljonske grupe lake pješadije za NEL-2 ocjenjivanje, učešće u međunarodnim vježbama, obuka jedinica u zadacima pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, specijalistička obuka novoprimljenih lica u OS BiH, te je najavio još intezivniju i sadržajniju obuku.

Pomenuta aktivnost realizovana je uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera, koje se odnose na COVID-19.

9 FOTO GALERIJA