Vojni portal

Specijalistička obuka XXVII generacije novoprimljenih vojnika u OS BiH


U skladu sa naređenjem komandanta Operativne komande OS BiH, smjernicama Komandanta 6.pbr za obuku u 2022. godini i Programom specijalističke obuke novoprimljenih vojnika u OS BiH, 03.10.2022. godine, Komanda i jedinice 6.pbr su na lokacijama razmještaja jedinica izvršile prihvat XXVII generacije novoprimljenih vojnika u OS BiH.

Nakon uspješno završene osnovne obuke u Centru za osnovnu obuku (COO) OS BiH u Pazariću i u skladu sa naređenjem pretpostavljene komande, izvršen je prihvat 85 vojnika u jedinicama 6.pbr. Poželivši im dobrodošlicu timovi iz sastava 6.pbr zaduženi za prihvat i specijalističku obuku su vojnike upoznali sa strukturom i razmještajem komande i jedinica 6.pbr te planom obuke za naredni period. Cilj specijalističke obuke jeste, da novoprimljeni vojnici unaprijede nivo osposobljenosti za potpuno obavaljanje zadataka u okviru dužnosti na koju su raspoređeni u jedinicama OS BiH. Obzirom da se u skladu sa Instrukcijama ZŠ OS BiH specijalistička obuka organizuje po rodovima i službama te realizuje u svim jedinicama OS BiH, Komanda 6.pbr će u periodu od 10.10. do 28.10.2022. godine, kao nosilac obuke, organizovati i realizovati obuku novoprimljenih vojnika iz svih jedinica OS BiH, koji su raspoređeni na dužnosti: izviđača, snajperista i posluga na protivoklopnim sistemima POLK K9 111-FAGOT. 

Vojnici pomenute generacije raspoređeni u 6.pbr, a koji su postavljeni na dužnosti vojno evidencione specijalnosti (VES-ti) „održavanje u borbi“ i „borbeno servisna podrška“, pravovremeno će biti upućeni na specijalističku obuku u jedinice koje su određene kao nosioci za ovaj vid obuke.

Pored teoretskog dijela obuke, u okviru praktične obuke biće realizovana bojeva gađanja iz pješadijskog naoružanja, čime se specijalistička obuka završava i vojnici upućuju na dužnosti u matične jedinice OS BiH, gdje slijedi njihov daljnji profesionalni razvoj i usavršavanje u karijeri.

5 FOTO GALERIJA