PLAN PROTIVMINSKIH AKCIJA

Analiza protivminskih akcija OS BiH za III kvartal 2017. godine


Analiza protivminskih akcija OS BiH za III kvartal 2017. godine na kojoj su učestvovali predstavnici odjeljenja za deminiranje OK OS BiH, predstavnici brTP kao i predstavnici Deminerskog bataljona, održana je 26.10.2017. godine na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“ u Sarajevu.

Godišnjim planom protivminskih akcija za III kvartal 2017. godine planirano je da se očisti 993 106 m2. Međutim, velikim zalaganjem deminerskim timova na terenu u ovom kvartalu je očišćeno 1 136 272 mzagađene površine, što u procentima iznosi 114,4 %.

Na osnovu godišnjeg plana deminiranja za 2017. godinu planirano je da se deminira 3 120 415 m2, dok je zaključno sa III kvartalom očišćeno 2 342 062 m2, što iznosi 75,1% od ukupnog godišnjeg plana.

Ukupan broj pronađenih mina i NUS-a (neneksplodiranih ubojnih sredstava) u ovom kvartalu je 182 komada od čega su:

-                     PPM (protivpješadijske mine) 131 komad,

-                     NUS (neeksplodirana ubojna sredstva) 51 komad.

U III kvartalu krajnjem korisniku je predato devet deminerskih radilišta:

1.      Selo Klanac, općina Trnovo - 53 700 m2,

2.      Kasarna Butila 3, općina Novi Grad Sarajevo – 86 050 m2,

3.      Pjevalovac tri, općina Derventa – 63 380 m2,

4.      Lokve - Matine kolibe, općina Hadžići – 50 000 m2,

5.      Ledenice donje Bijeljevine, općina Gradačac – 92 080 m2,

6.      Obala rijeke Save Vučilovac 5 Brčko – 156 994 m2,

7.      Lepenice Vidovice Lovački Bar, općina Orašje – 112 087 m2,

8.      Turić Prosjek 4, općina Pelagićevo – 105 792 m2,

9.      Obala rijeke Save Kopanice Brčko – 115 000 m2.

Ukupno očišćene površine koja su predate krajnjem korisniku u III kvartalu 2017. godine iznose 835 083 m2, što će uveliko olakšati život i rad stanovništvu Bosne i Hercegovine koji živi i radi u ovim dijelovima naše domovine.

Na kraju analize protivminskih akcija za III kvartal starješine Deminerskog bataljona su izrazili spremnost da se do kraja godine ispuni zadani plan protivminskih akcija za tekuću godinu.