PLAN PROTIVMINSKIH AKCIJA

Planirano deminiranje 3.321.991 m²


Godišnjim planom protivminskih akcija OS BiH za 2016. godinu planirano je deminiranje 3.321.991 m² kroz 71 deminerski projekat u 37 opština Bosne i Hercegovine. Pored ovog planirano je i 14 rezervnih deminerskih projekata.

Za realizaciju plana koristiće se resursi Deminerskog batalјona Brigade taktičke podrške i to:

  • 34 manuelna deminerska tima,
  • 4 tima za mašinsku pripremu zemlјišta,
  • 9 timova sa psima za otkrivanje eksploziva.

Protivminske akcije OS BiH će biti podržane u mašinskoj pripremi zemlјišta od strane nevladine organizacije ″Norveška narodna pomoć″.

Plan protivminskih akcija podijelјen je na 12 deminerskih ciklusa od čega su tri deminerska ciklusa – Zimska kampanja deminiranja (period decembar – februar) i 9 deminerskih ciklusa  – Ljetna kampanja deminiranja (period mart – novembar).