U FOKUSU

Oružane snage su sve spremnije i obučenije za odgovor na bilo koji trenutačni izazov na cijelom prostoru BiH


U Domu OS BiH u Sarajevu 16.03.2016. godine održana je Konferencija o obuci i doktrini OS BiH za 2015. godinu. Konferenciju je otvorio načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Anto Jeleč.

Konferenciji su prisustvovali najodgovorniji predstavnici i starješine MO i OS BiH - ministrica odbrane BiH gđa Marina Pendeš, zamjenik ministrice odbrane g. Boris Jerinić, načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Anto Jeleč sa svojim zamjenicima generalmajorom Mirkom Tepšićem i generalmajorom Senadom Mašovićem, komandant OK OS BiH generalmajor Dragan Vuković i komandant KP OS BiH generalmajor Husein Tursunović sa zamjenicima, komandanti brigada, pomoćnici ministrice odbrane i drugi predstavnici MO i OS BiH neposredno odgovorni za realizaciju zadataka obuke OS BiH.

Pored predstavnika MO i OS BiH, Konferenciji su prisustvovali i predsјedavajući Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za odbranu i bezbjednost g. Sifet Podžić, parlamentarni vojni povjerenik BiH g. Boško Šilјegović, predstavnici vojno-diplomatskog kora u BiH, predstavnici NATO štaba u Sarajevu, snaga EUFOR-a u BiH i Kancelarije za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD u BiH.

Cilј Konferencije je bio prezentiranje postignutih rezultata realizovane obuke i razvoja doktrine na svim nivoima komandovanja i kontrole (K2) u OS BiH tokom 2015. godine, sagledavanje procesa obuke i izazova sa kojima su se komande i jedinice OS BiH susretale prilikom njene realizacije kao i utvrđivanje konkretnih prijedloga i mjera za unapređenje i pobolјšanje stanja, sistema obuke i razvoja doktrine u OS BiH u narednom periodu.

Ministrica Pendeš je izrazila zadovoljstvo s realizacijom Plana obuke za 2015. godinu, što je evidentno kroz angažiranje pripadnika OS BiH kako u zemlji tako i u misijama podrške miru, rekavši da je jedan od najprioritetnijih zadataka u tekućoj godini obuka, radi dostizanja potrebnog stepena interoperabilnosti.

U svom uvodnom obraćanju general Jeleč je istakao slјedeće: „Održavamo Konferenciju na kojoj razgovaramo o doktrinama i obuci kao klјučnim elementima interoperabilnosti OS BiH sa oružanim snagama zemalјa članica NATO-a“ , a zatim naglasio slјedeće: „Naša obuka nakon elementarnih nepogoda u BiH, 2012. – snijeg, 2013. – požari i 2014. – poplave, nije ista. U procesu smo prilagođavanja naše obuke u skladu sa promjenama klimatskih i drugih uslova. BiH je mala država i ima kompleksan sistem, ali nas to ne sprječava da svakim danom naše Oružane snage budu sve obučenije za odgovor na bilo koji trenutačni izazov na cijelom prostoru BiH. Zbog sinhronizovanog i jedinstvenog odgovora, u skladu sa svim zakonskim zadacima, očekujem unapređenje razmjene obuka sa ostalim, sličnim službama u BiH kako bismo sa manje novca dolazili do bolјe obučenosti. Ulaganje u obuku zahtijeva i kontinuitet i sredstva jer samo na taj način možemo poboljšati naše ukupne rezultate. Oružane snage BiH će ostati 'snage dobra' u BiH i izuzetno cijenjen partner u operacijama podrške miru u svijetu.“

Na Konferenciji je izvršena kritička analiza postignutih rezultata institucionalne, individualne i kolektivne obuke OS BiH u zemlјi i inostranstvu sa nivoa Zajedničkog štaba OS BiH, Operativne komande i Komande za podrške OS BiH i njihovih potčinjenih komandi i jedinica.

U OS BiH tokom protekle godine je kroz različite forme institucionalne obuke učestvovalo preko 4800 PVL dok je u procesu realizacije kolektivne obuke uspješno realizovano 6 vojnih vježbi u BiH na kojima je učestvovalo preko 2500 pripadnika OS BiH. Na istima su svoje učešće imali i predstavnici različitih civilnih agencija sa državnog i entitetskog nivoa kao što su: Ministarstvo sigurnosti BiH, CZ entiteta, policijskih agencija itd. OS BiH su uspješno realizovale i zajedničku obuku sa snagama EUFOR-a u BiH a učestvovale su i na 11 međunarodnih vojnih vježbi u inostranstvu na kojima je uzelo učešće preko 120 pripadnika OS BiH.

Na kraju konferencije zamjenik ministrice odbrane BiH g. Boris Jerinić je u svom obraćanju iznio zaklјučke i izdao smjernice za unaprijeđenje sistema i procesa obuke kao i razvoja doktrine u OS BiH i pri tome istakao slјedeće:

„Rezultate naših napora u proteklim godinama vidimo i danas kada odbrambeni sistem i naša država u cjelini dobiva pripadnike OS BiH koji su obučeni, sposobni i spremni da izvršavaju dodijelјene zadatke na profesionalan i efikasan način.“ zatim naglasio slјedeće: 

„Očekujem da svi oni koji se bave obukom i doktrinom u MO i OS BiH daju svoj maksimum kako bi i u narednom periodu nastavili sa aktivnostima obuke i jačanja operativnih sposobnosti OS BiH. Koristim ovu priliku da istaknem doprinos NATO-a, EUFOR-a i brojnih međunarodnih organizacija i prijatelјskih zemalјa koji su nam kroz razne oblike pomoći pomogli da sistem obuke izdignemo na nivo koji je kompatibilan sa standardima i praksom NATO zemalјa.“

15 FOTO GALERIJA