Vijesti

Savjetodavna posjeta NATO tima za ocjenjivanje jedinica Oružanih snaga BiH po Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F) za NEL-2


U Domu OS BiH u Sarajevu, u periodu od 6. do 9.2.2018. predstavnici OS BiH, s predstavnicima NATO Komande združenih snaga iz Napulja (JFC-Naples) uspješno su realizovali planirane pripreme koje se odnose za predstojeća ocjenjivanja operativnih sposobnosti (OCC E&F) deklarisanih jedinica OS BiH koja će se realizovati u periodima od 9. do 13. jula 2018. godine i od 17. do 21. septembra 2018. godine u sklopu vježbi OS BiH „Dinamičan odgovor 18-6 i 18-5“.

Ispred OS BiH aktivnost je riječima dobrodošlice, otvorio V.D. načelnika odjeljenja za operacije Uprave za operacije i obuku ZŠ OS BiH pukovnik Elvedin Omić sa saradnicima iz ZŠ OS BiH, OK OS BiH i KP OS BiH, dok su ispred NATO (JFC-Napulj) na aktivnostima prisustvovali pukovnik Didier Odet, major Radenko Prerad, major Tan Phu Nguyen, vodnik Frederic Barc i pukovnik Dai Cho (JFC Brunssum).

Pukovnik Omić se zahvalio predstavnicima NATO-a na dosadašnjoj podršci provedbe aktivnosti OS BiH koje se odnose na ocjenjivanje interoperabilnosti i borbene spremnosti deklarisanih jedinica OS BiH po NATO Programu ocjenjivanja (OCC E&F).

Cilj savjetodavne posjete je bio definisanje svih detalja i procedura predstojećih vježbi kako bi se, u skladu s NATO procedurama, realizovalo ocjenjivanje II nivoa (NEL-2, provjera sposobnosti) deklarisanih jedinica OS BiH.

Članovima Savjetodavnog NATO tima prezentovane su dosadašnje, trenutne i buduće aktivnosti u realizaciji Programa OCC E&F u OS BiH.

Također, predstavljene su sve deklarisane jedinice OS BiH, organizacija vježbi kao i dokumentacija za vježbe.

NATO predstavnici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim pripremama. Obavezali su se da će na vježbama OS BiH „Dinamičan odgovor 18-6 i 18-5“ učestvovati sa svojim timovima koji će imati ulogu savjetodavne podrške kao i monitoringa provođenja NATO procedura koje se odnose na ocjenjivanje borbene spremnosti (Combat Readiness Evaluation-CREVAL).

Zajednički zaključak svih učesnika aktivnosti je da će OS BiH nastaviti vrlo zahtjevan proces dostizanja potrebnog nivoa spremnosti OS BiH, po NATO standardima za buduće zajedničko učešće u operacijama podrške miru (PSO).

9 FOTO GALERIJA