Vijesti

Pomoć civilnim strukturama u sprečavnju širenja korona virusa COVID-19


Komanda i potčinjene jedinice 6.pbr, 19. marta 2020. godine, započele su sa pružanjem pomoći civilnim strukturama društva u borbi u sprečavanju širenja virusa korona (COVID-19).

Pripadnici 1/6.pbr uz podršku 7.blp KL OS BiH, a na osnovu naređenja pretpostavljene komande, započeli su sa podizanjem šatorskog naselja za smeštaj do 200 (dvije stotine) osoba na Graničnom terminalu u području grada Gradiške. Za tu aktivnost Komanda 1/6.pbr angažovala je 28 pripadnika, 4 (četiri) kamiona DAF, 4 (četiri) motorna vozila tipa HAMWWI.

Po podizanju šatorskog naselja, nastavilo se sa bezbj osiguranjem eđenjem istog. Takođe, pripadnici 2/6.pbr su istog dana na lokaciji Graničnog prelaza „Izačić“ – Bihać, uz podršku 6.blp KL OS BiH, izvršili podizanje šatorskog naselja, za smeštaj 100 (stotinu) osoba, te fizičko osiguranje istih. Na ovoj aktivnosti ukupno je bilo angažovano 40 (četrdeset) pripadnika 2/6.pbr, 3 (tri) kamiona DAF i jedan kamion TAM 110.

Prije samog podizanja šatorskih naselja na području oba Granična prelaza ostvaren je kontat sa licima iz civilnih struktura vlasti koji su bili zaduženi kao lica za kontakt za postavljanje istih.

I ovom prilikom pripadnici 6.pbr OS BiH pokazali su spremnost i osposobljenost, da u skladu sa mogućnostima i raspoloživim materijalnim resursima, aktivno i pravovremeno pruže pomcivilnim strukturama u  sprečavanju širenja virusa korona COVID-19.

24 FOTO GALERIJA