Vijesti

Prvi nacionalni kurs za ocjenjivače i database menadžere po NATO OCC E&F programu u OS BiH


Na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ Manjača – Banja Luka u vremenskom periodu od 25.04 do 27.04.2023.godine, počela je realizacija akademskog dijela Prvog nacionalnog kursa za ocjenjivače po OCC E&F programu, kao i Prvog nacionalnog kursa za Database menadžere OCC. Direktor kursa je major Haris Čehajić.

Navedeni kursevi se realizuju u potpunosti u skladu sa NATO OCC E&F metodologijom i standardima, a isti su od strane Komande obuke i doktrine (KOID) institucionalno uvršteni u grupu specijalističkih kurseva OS BiH.

Cilj navedenih kurseva jeste obuka oficira i podoficira OS BiH, kao budućih nacionalnih ocjenjivača – database menadžera po OCC E&F programu. Akcenat pri odabiru polaznika/studenata je stavljen na mlade oficire i podoficire, koji će u budućnosti biti nosioci ocjenjivanja interoperabilnosti i sposobnosti naših komadni / jedinica u skladu sa NATO standardima, kao i implementiranja  OCC E&F programa kao nacionalnog sistema ocjenjivanja OS BiH“.

Realizacija navedenih kurseva je planirana u dva dijela i to akademski dio, gdje će polaznici/studenti steći opšte teoretsko znanje neophodno za realizaciju ocjenjivanja komandi i  jedinica u skladu sa standardima OCC E&F, a praktični dio kursa će se realizovati u sklopu vježbe „Trenutni odgovor 23“, gdje će polaznici/studenti stečeno teoretsko znanje implementirati u praksi kao ocjenjivači na prvom nacionalnom ocjenjivanju SEL 2 -Bataljonske grupe lake pješadije OS BiH, uz mentorstvo iskusnih certificiranih OCC E&F ocjenjivača.

Nakon završetka praktičnog dijela kursa polaznicima/studentima će od strane KOID biti uručeni certifikati „Nacionalnih ocjenjivača i Database menadžera“.

7 FOTO GALERIJA