Vijesti

Učešće pripadnica OS BiH u mirovnim misijama i operacijama


Na lokaciji Doma OS BiH, dana 11.05.2023. godine u organizaciji OS BiH održano je informisanje pripadnica OS BiH u kategoriji oficira na temu „Učešće pripadnica OS BiH u mirovnim misijama i operacijama“.

Informisanje je obavljeno s ciljem praćenja, analize stanja i provođenja aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti, s težištem na realizovane, trenutne i buduće aktivnosti iz domena rodne ravnopravnosti, kao i implementaciju obaveza koje proističu iz Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, obaveza iz PG0013 „Žene, mir i sigurnost“ i smjernicama za implementaciju rodnih perspektiva u vojne komponente UN mirovnih operacija.

U drugom dijelu održan je panel na kojem su diskutovane sledeće teme:

  1. Zakoni, propisi i međunarodni akti koji regulišu upućivanje PVL OS BiH u OPM. Primjena i pristup u cilju upućivanja žena PVL u OPM;
  2. Značaj učešća žena PVL OS BiH u mirovnim misijama i operacijama UN, NATO i EU;
  3. Uslovi i kriteriji i nominacija za učešće u OPM;
  4. Iskustva učešća u mirovnim misijama i operacijama.

Na informisanju su pored pripadnica OSBiH prisustvovali gospodin Boško Šiljegović, parlamentarni vojni povjerenik, brigadni general Mirsad Ahmić generalni inspektor OS BiH, komandantica NATO štaba Sarajevo generalica Pamela McGaha sa saradnicima, predstavnica Britanske ambasade u BiH OF-2 Jemma Taylor i rodna savjetnica NZŠ OS BiH OF-3 Jasmina Omerbegović.

12 FOTO GALERIJA