Vijesti

Pripadnici OS BiH na međunarodnoj vježbi LOGEX-17


Multinacionalna logistička vježba LOGEX-17 održava se u periodu od 08.05. do 19.05.2017. godine u Tirani, Albanija. Na vježbi učestvuju predstavnici 17 zemalja i to iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Danske, Finske, Francuske, Hrvatske, Italije, Makedonije, Moldavije, Poljske, Slovenije, Srbije, Švedske, Velike Britanije i SAD. Vježba se održava u organizaciji US JS i Evropske komande Oružanih snaga SAD-a, a domaćin vježbe je Vojska Albanije. Oružane snage Bosne i Hercegovine na vježbi učestvuju sa 12 pripadnika.

Osnovna ideja vježbe je da se kroz unapređenje poznavanja koncepta multinacionalne logističke podrške sagleda rad logističkog personala i jedinica u multinacionalnom okruženju, kao i da se uoče i prevaziđu razlike u procedurama zemalja učesnica.

Samo težište je na pripremi i angažovanju namjenske jedinice ranga multinacionalne brigade u operaciji odgovora na krize, pod mandatom UN, sa naglaskom na razvoju multinacionalne logističke podrške u NATO vođenim operacijama uz korištenje softverskog paketa LOGFAS te pružanjem logističke podrške na operativnom nivou preko JLSG (Joint Logistics Support Group).

"LOGEX" program dizajniran je prema odgovarajućim NATO logističkim standardima, radi pružanja podrške zemljama partnerima u dostizanju i implementaciji njihovih partnerskih ciljeva u oblasti logistike, uključujući i logističku podršku jedinica angažovanih u multinacionalnim operacijama.

Od 12 pripadnika OS BiH, 8 oficira je angažovano na dužnostima u G-4 komande multinacionalne brigade (major Nedim Biščević, major Slavko Pavlović, kapetan Velimir Banović, kapetan Derviš Ajdinović, poručnik Željan Radonjić, poručnik Aziz Zupčić, poručnik Dragan Đukić, poručnik Saša Đogatović), 2 oficira na dužnostima u komandi JLSG (kapetan Mensur Hadžić i kapetan Samir Muratović), dok su 2 oficira angažovana u okviru grupe za kontrolu vježbe (ECG – Exercise Control Group) i to jedan oficir kao Šef grupe za kontrolu i ocjenjivanje vježbe ujedno instruktor-mentor (brigadir Ernes Heleg) te jedan oficir kao instruktor za LOGFAS-LOGREP (kapetan Siniša Velaga).

10 FOTO GALERIJA