Vojne vježbe OS BiH u BiH

Vježba vanjskog ocjenjivanja
“Dinamičan odgovor 16-5”


Cilj vježbe vanjskog ocjenjivanja “DINAMIČAN ODGOVOR 16-5” je provjera interoperabilnosti deklarisanih jedinica OS BiH za djelovanje unutar NATO komandi i jedinica.

Komanda 5. pbr OS BiH, na lokaciji Centra za borbenu obuku (CBO) i Centra za borbene simulacije (CBS) na Manjači u periodu od 16.05. do 25.05.2016. godine će realizovati vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 16-5“. Pored jedinica 5. pbr na vježbi učestvuju i pridodati sastavi ostalih jedinica OS BiH.

Cilj vježbe je provjera interoperabilnosti deklarisnih jedinica OS BiH za djelovanje unutar NATO komandi i jedinica.

Vježba „Dinamičan odgovor 16-5“ bit će realizovana u tri dijela:

Prvi dio (vježba na terenu) – FTX bit će realizovan u periodu od 16. do 19.05.2016. godine, s ciljem vanjskog ocjenjivanja (NEL-1). Na vježbi će biti ocjenjivano osam jedinica OS BiH deklarisanih po OCC E&F konceptu, a samo ocjenjivanje će izvršiti ocjenjivači iz NATO-a uz podršku ocjenjivača OS BiH.

Drugi dio (vježba bojevog gađanja) – LFX bit će realizovana 22.05.2016. godine sa deklarisanom jedinicom 5. pbr i deklarisanim vodom vojne policije iz sastava Brigade taktičke podrške OS BiH.

Treći dio (kompjuterski podržana vježba) – CAX biti će realizovana od 21. do 24.05.2016. godine sa 5. pbr na sistemu JCATS. Tokom ove vježbe bit će uvježbavani zadaci iz područja pomoći civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda – poplava.

Na istoj će pored OS BiH učestvovati i predstavnici CZ svih nivoa vlasti (BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH).

U sklopu vježbe 20.05.2016. godine u vremenu od 10:30-12:00 sati na lokaciji CBO i CBS Manjača, bit će upriličen Dan za posjetioce, gdje će prisutni na licu mjesta steći uvid u stepen obučenosti i osposobljenosti učesnika vježbe.

64 FOTO GALERIJA