Vojne vježbe OS BiH u BiH

Zajednička vojna obuka artiljerije i zračnih snaga


Na lokaciji kasarne „Josip Karimović – Grabo“ Žepče, 16.11.2016. godine, realizovana je zajednička obuka djelatnika artiljerijskog bataljona 5. pbr i djelatnika brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH.

Cilj ove obuke je da se djelatnici artiljerijskog bataljona praktično uvježbaju za ukrcavanje/iskrcavanje iz helikoptera. Obuka se realizovala kroz dvije faze: teoretski i praktični dio. Teoretski dio je obuhvatao ukrcavanje/iskrcavanje procedura i raspored sjedenja, upotreba vizuelnih signala za slijetanje helikoptera, osiguranje zone pri slijetanju i uzlijetanju helikoptera, korištenje sredstava veze zemlja - zrak.

Nakon uspješnog završetka teoretskog dijela obuke, prešlo se na praktični dio obuke, gdje su svi djelatnici artiljerijskog bataljona koji su učestvovali u obuci praktično izvršili sve planirane radnje uz asistiranje posade prvog helikopterskog skvadrona.

Obuka je relizovana uspješno i svi djelatnici artiljerijskog bataljona uspješno su savladali i uvježbali procedure ukrcavanja/iskrcavanja kao i osiguranje zone pri slijetanju helikoptera.

3 FOTO GALERIJA