VOJNI PORTAL

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH izrazio snažnu podršku borbi protiv korupcije


Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović izrazio je snažnu podršku provođenju Akcijskog plana za borbu protiv korupcije. U svom obraćanju pripadnicima OS BiH, ali i cjelokupnoj javnosti u Bosni i Hercegovini, naglasio je da borba protiv korupcije zahtijeva interresorno djelovanje u sistemu odbrane kako bi se postigli želјeni rezultati.

Tokom obraćanja general Mašović je rekao: “Budući da smo ušli u intenzivan proces podmlađivanja i opremanja OS BiH, kao načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, osjećam posebnu potrebu da dam snažnu podršku provođenju Akcijskog plana za borbu protiv korupcije i pozivam sve aktere na potpunu transparentnost, kako tokom prijema novih pripadnika OS BiH tako i prilikom nabavki sredstava za potrebe OS BiH. Želim naglasiti da Akcijski plan za borbu protiv korupcije može dati želјene rezultate samo ako se u borbu protiv korupcije uklјuče svi pripadnici OS BiH, ali također i građani Bosne i Hercegovine. Ovim putem hoću da pozovem pripadnike OS BiH, a naročito starješinski kadar da sarađuje sa Generalnim inspektoratom MO BiH u borbi protiv korupcije, ali i da svojim svakodnevnim radom i profesionalnim odnosom prema obavezama preventivno djeluju na pojavu bilo kakvih koruptivnih djelatnosti u OS BiH. Budući da korupcija smanjuje efikasnost institucija, te predstavlјa prijetnju po pojedinačnu i kolektivnu sigurnost u našoj zemlјi, zamolio bih također i građane Bosne i Hercegovine, da u borbi protiv korupcije sarađuju sa OS BiH i drugim institucijama i organima vlasti u BiH.“ General Mašović je svoje obraćanje zaklјučio porukom pripadnicima OS BiH da je najbolјi način borbe protiv korupcije, profesionalno izvršavanje zadataka i obaveza i doslјedno poštivanje zakonskih odredbi.