Vijesti

Brigada taktičke podrške (brTP) Oružanih snaga Bosne i Hercegovine izvodi inžinjerijske radove na vojnoj lokaciji Mahovljani Banja Luka


Pripadnici inžinjerijskog bataljona brTP OS BiH su otpočeli sa uređenjem vojne lokacije Mahovljani u augustu.

Predmet rada je čišćenje odvodnih kanala u dužini od oko 3000 m, čišćenje zemljanih površina od rastinja na lokaciji ukupne površine od oko 20 hektara i čišćenje kanala duž zapadne ograde u dužini od 3200 metara. Pomenuti kanali su obrasli šibljem, travom i šašom te je zbog toga evidentno zadržavanje vode na pojedinim dijelovima. Pored toga, vrši se krčenje visokog rastinja na sjevernom dijelu lokacije unutar koje se nalaze kaponiri i odbrambeni bedemi. Ovo šiblje predstavlja dobre preduslove za razmnožavanje brojnih vrsta ptica koje ometaju vazdušni saobraćaj sa aerodroma te je od izuzetne važnosti da se ovo rastinje iskrči i cijela površina očisti. U suštini, pripadnici inžinjerijskog bataljona su angažovani na veoma odgovornom zadatku koji nije samo vezan za uslove života i rada pripadnika OS BiH nego i za obezbjeđenje preduslova za normalno funkcionisanje jednog od međunarodnih aerodroma u BiH. Na ovom zadatku je angažovano 10 vojnih lica i 7 inžinjerijskih sredstava.

Inžinjerijski bataljon će na ovoj lokaciji biti angažovan u ukupnom vremenskom trajanju više od dva mjeseca što znači da je ovo najveći projekat ove godine za ovu jedinicu, a time i najznačajniji. Sigurno je da će nakon završetka ovog projekta, uslovi za život i rad pripadnika sa lokacije Mahovljani biti daleko lakši dok se za pripadnike inžinjerijskog bataljona u budućnosti nalažu novi zadaci i obaveze.

4 FOTO GALERIJA