O KL

Misija

Komanda logistike u skladu sa važećim regulativama, konceptom i šemom logističke podrške OS BiH, planira, organizuje i pruža stalnu logističku podršku komandama i jedinicama OS BiH na lokacijama razmještaja, poligonima za obuku i drugim lokacijama u BiH gdje su angažovane jedinice OS BiH, radi osiguranja logističke podrške za uspješno izvršenje misija komandi i jedinica OS BiH