O KL

brigadir Ernes Heleg, komandant Komande logistike OS BiH

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 12.01.1969.godine, Fojnica, BiH

Bračni status: oženjen

Postavlјen na dužnost: komandant Komande logistike OS BiH

Formacijski čin: brigadir

OBRAZOVANјE/EDUKACIJA

1984 - 1988. - Srednja saobraćajno tehnička škola, Zenica

1989-1992 i 1997-1999 Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

2008-2010 Postiplomski studij - Magistar privredne i tehničke logistike

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

1988-1989 – Škola rezervnih oficira tehničke službe, Zagreb

2001 – Kurs Oružane snage u demokratskom društvu, Holandski odbrambeni koledž

2003 – Kurs CIMIC u modenrim mirovnim operacijama, Rumunija

2004 – Kurs CFE i Vienna Documents, Grčka

2005 – PSO štabni kurs, BiH

2005 – Kurs Multinacionalni združeni logistički centar, NATO škola Njemačka

2006 – Program naprednih sigurnosnih studija, Marshall Centar Njemačka

2006 – NATO krus za štabne oficire, NATO škola Njemačka

2006 – Kurs za inspektore skladišta naoružanja i municije, BiH

2007 – Kurs za inspektora po članu IV Dejtonskog sporazuma, Hrvatska

2007 – UN Logistički kurs, Malezija

2008 – Napredni oficirski kurs multinacionalne mirovne operacije, Grčka

2008 – Program tarnsporta opasnih materija, BiH

2010 – LOGFAS-ADAMS osnovni kurs, NATO škola Latina, Italija

2012 – LOGFAS-LOGREP kurs za operatere, BiH

2012 – Kurs za insrtruktora za LOGFAS-LOGREP, BiH

2012 – Kurs planiranja transporta i logistike na operativnom nivou, NATO škola Njemačka

2014 – Kurs zaštite životne sredine u NATO vođenim operacijama, NATO škola Njemačka

2015 – Kurs upravljanja odbrambenim resursima, NATO Škola Njemačka

2015 – LOGFAS – EVE kurs za korisnike, NATO škola Larina Italija

2016 – LOGFAS-CORSOM kurs, NATO škola Latina, Italija

2017 – Izvršni program u donošenju strateških odluka u oblasti odbrane, Mornarička postidplomska škola, Monterey, SAD

2018 – Strateški političko-vojni seminar, BiH

KRETANјE KROZ SLUŽBU

1989-1991.     - zamjenik upravnika pozadinske baze, JNA

1992-1995.     - komandant pješadijskog bataljona, A RBiH

1996-1997.     - PNŠ za peronal (S1) u brigadir, ARBiH

1997-1998.     - Načelnik štaba lake pješadijske R brigade VF BiH

1998-2001.     - Oficir za planove i obuku u R diviziji VF BiH

2002-2007.     - PNŠ za logistiku (S4) u motorizovanoj brigadi VF BiH

2007-2010.     - Načelnik sekcije u Centru za kontrolu kretanja OS BiH

2011-2014.     - PNŠ za logistiku (S4) u Komandi logisitike OS BiH

2014-2018      - Načelnik centra za kontrolu kretanja OS BiH

2018 -             - Komandant komande logistike OS bIH

UNAPREĐENјE/NAPREDOVANјE U SLUŽBI

1989. - potporučnik JNA

1994. – nadkapetan A RBiH

2001 – major F BiH

2011 –  pukovnik OS BiH

2015. -  brigadir OS BiH


OSTALO

2013-2016 – Predsjednik europske komisije za sigurnost saobraćaja u oružanim snagama

2011-2018 – SME i instruktor u međunarodnim logističkim vježbama LOGEX i LPGDEV

2012-2018 – SME, instruktor i Senior mentor za NATO kurs planiranja transporta i logistike na  operativnom nivou, u NATO školi Oberammegau

2010-2018 – Kontakt osoba prema NATO za LOGFAS ispred OS BiH

2015-2016 – član operativnog tima za izradu Pregleda odbrane i Plana razvoja i modernizacije OS BiH,

Poznavanje stranih jezika: engleski (aktivno), ruski (pasivno)