Vijesti

Radno-konsultativni sastanak na lokaciji „Vojvoda Radmoir Putnik“ Doboj


Na lokaciji „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, 29.marta 2022.godine održan je radno-konsultativni sastanak predstavnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Cilј sastanka je bio implementacija Odluke Ministrastva odbrane Bosne i Hercegovine o razmještaju jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zaklјučno sa nivoom voda u okviru odobrenih lokacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Prijedlog Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine o izmjenama knjiga ličnih formacija Čete za snabdijevanje i usluge/Glavne logističke baze/Komande logistike.

Sastanku su prisustvovali predstvanici Sektora za upravlјanje personalom MO BiH, Sektora za politiku i planove MO BiH, Zajedničkog štaba OS BiH, Komande podrške OS BiH i Komande logistike OS BiH.

7 FOTO GALERIJA