O KOID

Misija

Komanda za obuku i doktrinu pruža podršku planiranju i realizaciji obuke OS BiH provodeći osnovnu, zajedničku i institucionalnu obuku i školovanje pojedinaca, procjenjujući obučenost pojedinaca, komandi i jedinica OS BiH. Obuka i školovanje izvršava se u centrima i na poligonima za obuku razvijajući doktrinu, standardizirajući obuku, uspostavljajući sistem naučenih lekcija i pružajući moderniziranje OS BiH u cilju dostizanja i održavanja operativne sposobnosti, interoperabilnosti i kompatibilnosti komandi, jedinica i OS BiH u cjelini.