O KOID

Zadaci

1.1.    Razvoj koncepta ratovanja i pisanja doktrine OS BiH;

1.2.    Preporuke za modernizaciju snaga, organizaciju i opremanje OS BiH;

1.3.    Učešće u razvoju procesa mobilizacije i mobilizacijske obuke;

1.4.    Definisanje standarda obuke;

1.5.    Razvoj sistema za obuku OS BiH;

1.6.    Razvoj sistema za upravljanje obukom OS BiH;

1.7.    Edukacija i profesionalni razvoj novoprimljenih vojnika u COO Pazarić;

1.8.    Edukacija i profesionalni razvoj u CPR;

1.9.    Učešće u obuci komandi OS BiH;

2.10   Učešće u obuci jedinica kroz pripeme za rotaciju i realizaciju rotacija pri obuci jedinica OS BiH                   

2.11.  Obuka stalnog sastava;

2.12.  Razvoj organizacija i popuna KOiD OS BiH;

2.13   Opremanje Centara u cilju podrške za realiziranje svoje misije;

2.14   Podrška, koordinacija i zaštita svih operacija KOiD OS BiH.