O KOID

Komandant Komande za obuku i doktrinu

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Slaven Blavicki

Datum i mjesto rođenja 30.08.1971. godine, Derventa

Bračni status: oženjen

Postavlјen na dužnost: Komandant KOiD-e

Lični čin: brigadir

Formacijski čin: brigadir

 

EDUKACIJA

Inžinjer cestovnog prometa

Diplomirani politolog iz oblasti sigurnosti

Magistar struke iz oblasti nacionalne sigurnosti

 

KARIJERNA EDUKACIJA

1994. – Osnovni kurs za oficire (RH)

1996. – Napredni kurs za oficire (RH-MPRI)

2003. – Komandno štabni koledž (SAD)

2018. – Ratna škola (RH)

 

FUNKCIONALNA EDUKACIJA

1998. – Kurs za komandante brigada (TUR)


SEMINARI, KURSEVI I DRUGO

1998. - Kurs upravlјanje obukom (MPRI)

2000. – Kurs kontrole naoružanja (NATO)

2002. – American Language Course (USA)

2003. - Seminar “OS i mediji u demokratskom društvu” (SAD)

2003. – Osnovna obuka za generalne inpektore (SFOR)

2004. – Kurs generalnih inspektora (SAD)

2008. – Seminar “Uloga i odgovornosti generalnih inspektora” (ALBANIJA)

2004. – Integrirani PfP/OSCE/MD kurs (NDC)

2004. – Kurs “Inspekcije i eveluacijske posjete u skladu VD-99” (RACVIAC)

2005. – Modul “Međunarodno humanitarno pravo” (ICRC)

2005. – PSO štabni kurs (PSOTC)

2006. – Kurs “Analiza konflikta” (ADL)

2009. – Pomorska postdiplomska škola (NPS-SAD)

2009. – Kurs “Izgradnja integriteta u obrambenim institucijama” (PSOTC)

2010. – PSO preduputni trening program (OS BiH)

2011. – COIN kurs (ISAF)

2012. – Orijentacijski kurs za vojne atašee (GCSP)

 

KRETANјE KROZ SLUŽBU

1992. – 1993. – Komandir voda 1.MAD ZPO

1993. – 1994. – Komandir čete 1.MAD ZPO

1994. – 1996. – Zamjenik komandanta TRD-a 4.gmtbr

1996. – 1997. – Voditelј podoficirskih kurseva VF

1997. – 1998. – v.d. Načelnik ONP 4.gmtbr

1998. – 2001. – Oficir za planiranje 4.gmtbr

2002. – 2005. – Načelnik odjela CVS 4.gmtbr

2005. – 2006. – Inspektor 1.gombr

2006. – 2009. – Inspektor (GI MO BiH)

2009. – 2012. – Šef podrške – PSOTC

2012. – 2015. – v.d. Načelnik štaba 6.pbr

2015. – 2017. – Načelnik štaba 6.pbr

2018. – Komandant Komande za obuku i doktrinu

MISIJE

2005. – 2006. – Vojni posmatrač UN MONU

2011. – 2011. – ISAF (RCN LNO to IJC)

NAPREDOVANјE U SLUŽBI

1994. – poručnik

1995. – natporučnik

1996. – kapetan

2001. – major

2008. – pukovnik

2015. – brigadir

 

ODLIKOVANјA

Spomenica domovinskog rata

Odličje Red Nikole Šubića Zrinskog

Odličje Red hrvatskog pletera

Non Article 5 NATO Medal

The UN Medal-1

The UN Medal-2