O 2. pješadijskom puku OS BiH

Struktura

2. pješadijski (rendžerski) puk OS BiH ima malu, neoperativnu komandu i personal. Komandant i personal puka su pod komandom komandanta 5. pješadijske brigade OS BiH. Ljudstvo u komandi puka su pripadnici Oružanih snaga BiH i raspoređeni su u komandu puka u skladu sa sistemom upravljanja ljudstvom.

Komanda puka nema operativna ni administrativna ovlaštenja. Komandi puka administrativnu podršku pruža komanda 5. pješadijske brigade OS BiH.

Puk može u svom sastavu imati aktivnog, rezervnog ili penzionisanog oficira koji služi kao pukovnik puka. Pukovnik puka je isključivo počasni položaj i nema operativna ni administrativna ovlaštenja.