O 2. pješadijskom puku OS BiH

Historijat

Dana 01.12.2005. godine od VF BiH i VRS formirane su jedinstvene Oružane snage Bosne i Hercegovine, u okviru kojih 2. pješadijski (rendžerski) puk baštini identitet i vojno naslijeđe jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Ministar odbrane BiH je 11.10.2006. godine propisao Ličnu formaciju Komande 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH sa sjedištem u Tuzli. U skladu sa misijom i zadacima, preduzete su aktivnosti na uspostavi saradnje sa boračkim organizacijama i drugim civilnim strukturama i predstavljanju djelokruga rada i zadataka 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH.

Izgled zastave i obilježja 2. pješadijskog (renžerskog) puka OS BiH su odobreni Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2006. godine.

Prvi broj Biltena 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH pod nazivom „Armija Republike Bosne i Hercegovine“ štampan je 2008. godine i od tada se objavljuje jednom godišnje. Iste godine Komanda puka prelazi na novu lokaciju kasarna i aerodrom „Dubrave“. U sklopu realizacije zadataka na pripremi za uspostavu muzeja, komanda puka je naslijedila dio muzejske građe od rasformiranih Spomen soba armijskih korpusa i iz Arhivskog depoa Armije RBiH/VF BiH, te radila na iznalaženju sistemskih i trajnih rješenja na zaštiti muzejskih eksponata.

Radna grupa za izradu propisa iz oblasti pukovskog sistema formirana je 2010. godine u čiji sastav ulazi komandant puka, a kao produkt njenog rada doneseni su Pravilnik o pukovima OS BiH, Pravilnik o svečanostima i počastima, Pravilnik o upotrebi zastava i obilježja u OS BiH, čime je regulisano mjesto i uloga pukova OS BiH u realizaciji njihove misije i zadataka.

U aprilu 2013. godine, u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, po prvi put, organizovana je Izložba ratnih fotografija, zastava i obilježja komandi i jedinica Armije RBiH.

U maju 2015. godine odobreni su Pravilnik o Muzejima pukova OS BiH i Pravilnik o Klubovima pukova OS BiH a tokom marta 2017. godine Pravilnik o Biltenima pukova OS BiH.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je svojom Odlukom o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz 2016. godine definisalo da će se Komanda 2. pješadijskog (rendžerskog) puka nalaziti na lokaciji kasarne „Rajlovac“, općina Novi Grad – Sarajevo. Tokom 2016. godine izvršena je demilitarizacija pješadijskog naoružanja predviđenog za izlaganje u Muzeju puka a koje je dodijeljeno puku Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2009. godine.

Komanda 2. pješadijskog (rendžerskog) puka je u 2018. godini uradila postavku „Domovina u srcu“. Postavka je urađena u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli (Odsjek za historiju) i Arhivom TK.

Četiri pripadnika Komande 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH bili su tokom 2011; 2013; 2017. i 2018. godine učesnici u operacijama podrške miru.

Svih prethodnih godina, Komanda 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH učestvovala je u realizaciji niza aktivnosti na obilježavanju godišnjica formiranja jedinica Armije RBiH, obilježavanju godišnjica pogibija/smrti istaknutih ličnosti, manifestacijama, praznicima u BiH i drugih aktivnosti predviđenih Planom civilno-vojne saradnje i zakonom definisanoj misiji jedinice. Na poziv boračkih asocijacija, lokalnih vlasti i nevladinih organizacija, pripadnici puka odavali su počast šehidima i poginulim borcima Armije RBiH, učestvovali u radu organizacionih odbora, prisustvovali radnim sastancima, svečanim akademijama, tematskim konferencijama, časovima historije, otvaranju spomen obilježja, izložbama, promocijama...

Potrebno je spomenuti značajan doprinos pripadnika puka iz sastava pješadijskih bataljona, koji su uz svoje redovne obaveze, pružili podršku u personalu i resursima civilnim strukturama prilikom obilježavanja značajnih datuma iz tradicije puka.

Sve ove godine iza nas, daju nam snagu i podstrek, da sa donošenjem ostalih propisa koji regulišu pukovsku oblast, u potpunosti izvršavamo dodijeljenu misiju, da uspostavimo i otvorimo Muzej puka sa odjeljenjima, Klub puka, organizujemo izložbe, da naše postavke budu dostupne široj javnosti, unaprijedimo i proširimo saradnju sa civilnim strukturama i na najbolji način prezentujemo 2. pješadijski (rendžerski) puk i Oružane snage BiH, čiji je puk sastavni dio.

Obilježavanje godišnjice formiranja 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH upriličena su po slijedećem:

 • Prva godišnjica, 2006. godine, u Tuzli
 • Druga godišnjica, 2007. godine, u Tuzli
 • Treća godišnjica, 2008. godine, u kasarni „Rajlovac“, u Sarajevu
 • Četvrta godišnjica, 2009. godine, u kasarni „Rajlovac“, u Sarajevu
 • Peta godišnjica, 2010. godine, u kasarni „Adil Bešić“, u Bihaću
 • Šesta godišnjica, 2011. godine, u kasarni „7. Muslimanske brigade“, u Zenici
 • Sedma godišnjica, 2012. godine, u kasarni „Kosova“, u Goraždu
 • Osma godišnjica, 2013. godine, u kasarni „Dubrave“, u Živinicama
 • Deveta godišnjica, 2014. godine, u kasarni „Adil Bešić“, u Bihaću
 • Deseta godišnjica, 2015. godine, u kasarni „Miralem Jugo“, u Mostaru
 • Jedanaesta godišnjica, 2016. godine, u kasarni „Rajlovac“, u Sarajevu
 • Dvanaesta godišnjica, 2017. godine, u kasarni „Rajlovac“, u Sarajevu
 • Trinaesta godišnjica, 2018. godine, u kasarni „7. Muslimanska brigada“, u Zenici
 • Četrnaesta godišnjica, 2019. godine, u kasarni „Dubrave“, Živinice
 • Petnaesta godišnjica, 2020. godine, održana u smanjenom obimu zbog pandemije COVID-19, Sarajevo
 • Šesnaesta godišnjica, 2021. godine, održana u smanjenom obimu zbog pandemije COVID-19, Sarajevo

Dužnost komandanta puka do sada su obavljali:

 • brigadir Mirsad Begić, 2007 - januar 2011,
 • brigadir Ferid Mazalović, februar 2011 - decembar 2015,
 • brigadir Senad Pajić, januar - maj 2016,
 • brigadir Mirzet Lubenović, juni 2016 - februar 2018,
 • brigadir Kasim Mešić, mart 2018 - decembar 2021,
 • brigadir Nermin Hasić, januar 2022 -