O 4. PBR

Lista osnovnih zadataka misije 4. pbr


Učešće u operacijama kolektivne sigurnosti, operacijama podrške  miru i samoodbrani, uključujući i borbu protiv terorizma

1. Operacije stabilizacije i učešća u operacijama kolektivne bezbjednosti

- Operacije sigurnosti

- Operacije podrške miru

- Humanitarne operacije

Pružanje vojne odbrane Bosne i Hercegovine i njenim državljanima u slučaju napada

2. Ofanzivne operacije

- Pokret do kontakta

- Napad

- Eksploatacija

- Gonjenje

3. Defanzivne operacije

- Mobilna odbrana

- Odbrana područja

- Retrogradne operacije

4. Info operacije

- Operacije vojne obmane

- Operacije sigurnosti informacija

Učešće u operacijama pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće

5. Operacije pružanja pomoći civilnim vlastima u slučaju elementarnih nepogoda i drugih katastrofa i nesreća

- Operacije podrške u slučaju poplava

- Operacije podrške u slučaju požara

- Operacije podrške u slučaju zemljotresa

- Operacije podrške u slučaju snježnih padavina

- Operacije podrške u slučaju hemijskih, bioloških, radioloških, nuklearnih incidenata i incidenata sa eksplozivima velike moći

- Operacije podrške u slučaju epidemija i pandemija

- Podrška institucijama za provođenje operacija podrške civilima u borbi protiv terorizma i zaštita civila, kao dio državne sigurnosti

- Druge operacije podrške civilnim vlastima u velikim javnim događajima (sportski, kulturni, vjerski i drugi događaji)

Učešće u ispunjavanju međunarodnih obaveza BiH

6. Priprema pojedinca i jedinice za misije stabilizacije i učešća u operacijama podrške miru