Vijesti

Specijalistička obuka izviđačkog voda, 2.pješadijskog batalјona 4.pješadijske brigade OS BiH


Na osnovu Godišnjeg plana obuke (GPO) 4.pbr za 2022 godinu i kvartalnih smjernica komandanta 2. pb. za obuku u 2022. godini, pripadnici izviđačkog voda 2/4.pbr OS BiH u periodu od 20.06 do 01.07.2022 godine realizovali su specijalističku obuku.

Obzirom da je realizacija planirana u dva dijela alpinistička obuka je realizovana u kasarni „Bilećki borci“ Bileća u periodu od 20.06. do 24.06.2022 godine dok je drugi dio „Obuka na vodi“ realizovan od 27.06. do 01.07. 2022 godine na lokaciji Bilećkog jezera. Cilј obuke bio je da se pripadnici izviđačkog voda dodatno osposobe i uvježbaju u praktičnim radnjama. Neki od realizovanih zadataka tokom obuke su samostalno spuštanje užetom niz objekte, čvorologija, osiguranje i postavlјanje traverze sa minimum opreme. Upotreba desantnih i malih izviđačkih čamaca. Prema ocjenama tima komande batalјona zaduženog za praćenje realizacije obuke ista je ocijenjena veoma uspješno.

3 FOTO GALERIJA