Vijesti

Realizacija Situacijske vježbe (STX) pripadnika artiljerijskog bataljona, 4.pješadijske brigade


Na osnovu smjernica Komandanta 4.pbr za obuku u 2022.godini, te na osnovu Kvartalnog plana obuke artiljerijskog bataljona 4. pješadijske brigade, dana 27.09.2022. godine na poligonu za obuku kasarne “Miralem Jugo”, pripadnici artiljerijskog bataljona uspješno su realizovali situacijsku vježbu (STX).

Ovaj vod privremenog sastava su činile: dvije desetine H122 mm D30-J, Centar za upravljanjem vatrom 1.ab 122mm, jedna desetina SVLR APRA 122 mm, Centar za upravljanjem vatrom ( Raketne baterije ) i Tim vatrene podrške iz sastava Komandne baterije.

Cilj vježbe je bio procjena stanja obučenosti jedinice. Izvodjač današnje vježbe je bio kapetan Atilo Dragoje, komandir 1.artiljerijske baterije 122 mm.

U sklopu realizacije vježbe izvedeni su sledeći koraci u procesu vođenja trupa: Izdavanje OPNAR-a, rad izvidnice vatrenog položaja, posjedanje vatrenog položaja, upućivanje poziva za vatru, izračunavanje elemenata za gađanje, izdavanje komandi za gađanje, rad posluga pri zauzimanju elemenata za gađanje, te izmještanje jedinice na rezervni položaj.

U vježbi su učestvovali i kandidati za prijem u PVS IX klase u početnom činu oficira, koji se trenutno nalaze na stručno specijalističkoj obuci u kasarni “Miralem Jugo”.

Vježbu je nadgledao Tim starješina artiljerijskog bataljona na čelu sa majorom Dragišom Ćorićem.

Tokom realizacije vježbe, pripadnici artiljerijskog bataljona pokazali su visok stepen profesionalnosti i obučenosti u izvođenju postavljenih zadataka, što je rezultatski doprinijelo potpunoj realizaciji postavljenih ciljeva, zaključio je komandant artiljerijskog bataljona pukovnik Šaban Kadrić, na analizi vježbe.

6 FOTO GALERIJA