O 6. PBR

Komandant
brigadir Radovan Jović

Datum i mjesto rođenja

29. april 1965, Maglaj, Bosna i Hercegovina

Obrazovanje

Visoke studije bezbijednosti i odbrane, 2015

Škola nacionalne odbrane, 2012

Komandno-štabna škola, 2005

Vojna akademija, 1988

Značajniji kursevi i seminari

Upravlјanje odbranom u širem bezbijednosnom kontekstu, 2015

Mediji i komunikacija, 2014

Generalni inspektor, 2009

NATO sistem katalogizacije, 2008

Štabna obuka nivo brigade i više, 2008

Upravlјanje operacijama u kriznim situacijama, 2006

Dužnosti

Komandant 6.pbr od 2018. godine

Šef odsijeka u Ministarstvu odbrane BiH, 2016–2018

Stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane BiH, 2015–2016

Komandant Glavne logističke baze OS BiH, 2015–2016

Načelnik odsijeka u OK OS BiH, 2010–2013

Načelnik odjeljenja u OK OS BiH, 2006–2009

Načelnik odjeljenja u Upravi za logistiku GŠ VRS, 2003–2006

Pomoćnik komandanta za pozadinu u pješadijskoj brigadi VRS, 2000–2002

Načelnik štaba u pješadijskoj brigadi VRS, 1996–1999

Unaprijeđenja

Brigadir, 2013

Pukovnik, 2005

Potpukovnik, 2003

Major, 2000

Kapetan prve klase, 1995

Kapetan, 1992

Poručnik, 1989

Potporučnik, 1988