O 6. PBR

Historijat

U skladu sa Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama MO i OS BiH, u periodu od mjeseca aprila do početka mjeseca jula 2007. godine,  realizovane su aktivnosti na formiranju  komande i jedinica 6.pješadijske brigade OS BiH. Prvo postrojavanje jedinice je izvršeno 10. jula 2007. godine, u kasarni OS BiH „Kozara“ u Banja Luci.

U periodu od formiranja 6. pješadijske brigade OS BiH do marta 2013. godine, komandant 6.pbr ujedno i prvi komandant brigade bio je brigadni general Stamenko Novaković, nakon čega odlazi u penziju.

U periodu od marta 2013. godine do februara 2018. godine, komandant 6. pješadijske brigade bio je brigadni general Radovan Ilić, nakon čega odlazi na dužnost Komandanta Operativne komande OS BiH.

Od februara 2018. godine i danas komandant 6. pješadijske brigade je brigadir Radovan Jović.