Vijesti

U Komandi brigade taktičke podrške održana analiza obuke za 2021. godinu


Dana, 14.12.2021.godine u Komandi brigade taktičke podrške OS BiH, održana je Analiza obuke za 2021. godinu. Zbog primjene mjera COVID-19, analizi je prisustvovalo samo ključno osoblje komande brigade, komandanti i komandiri potčinjenih jedinica, kao i predstavnici OK OS BiH, na čelu sa komandantom OK OS BiH generalmajorom Radovanom Ilić.

Nakon brifiranja komandanata i komandira potčinjenih jedinica, po obuci je brifirao Glavni narednik brigade kao i Pomočnici načelnika štaba brTP. Poseban osvrt dat je na analizu glavnih događaja obuke brigade kao što su: Ocjenjivanje jedinica po OCC E&F na nivou SEL-2, Vježba deklarisanih jedinica brigade “IMMEDIATE RESPONSE 21” sa OS SAD-a, Obuka i vježbe u pomoći civilnim strukturama u slučaju prirodnih katastrofa i drugih nesreća, Stručno-specijalistička obuka novoprimljenih oficira VIII klase i vojnika XXIV i XXV klase, Obuka jedinica brigade sa EUFOR-om (odjeljenje VP i tim EOD kao podrška ZVO 5. i 6.pbr sa EUFOR-om), realizacija “Kursa za razvoj vođa”, Preduputna obuka pripadnika brigade za mirovne misije EU (CAR) i UN (Kongo i Mali), MAPEX vježba komande brigade i komandi potčinjenih jedinica,  Učešće jedinica i pripadnika brigade na međunarodnim  vježbama „QUICK RESPONSE 21”, kao i „SABER JUNCTION 21“ u periodu od 22.08.- 29.09.2021.godine u SR Njemačka, Ocjenjivanje dva nivoa niže (čete) od strane komande brigade,bojevo gađanje tenkom M 60 A3, kondicioni marševi, kvalifikacijska bojeva gađanja. Pored primjene mjera COVID 19, koje su u mnogome ograničile aktivnosti obuke ipak su provedeni ključni događaji obuke i postignuti značajni rezultati u obuci. Kroz svoj osvrt u zvršnom dijelu analize analize, komandat brigade, brigadir Dr.Jasmin Čajić čestitao je komandantima i komandirima jedinica na uspješno provedenim aktivnostima obuke, kao i osoblju štaba brigade, uz napomenu da period do kraja godine treba iskoristiti da se kroz donošenje zaključaka o obuci na svim nivoima izvedu  NAUČENE LEKCIJE”, kako bi se u potpunosti definisale dobre strane obuke, koa i polja na kojima treba raditi da se spremnost jedinica održi i podigne na viši nivo, što ostaje obaveza kroz planiranje i provođenje sadaja obuke u narednom periodu. Poseban osvrt komandant je dao na potrebu intenziviranja održavanja materijalnih sredstava, sistema, vozila i naoružanja koja su na stanju brigade, radi održavanja borbene spremnosti. Predstavnici OK OS BiH izrazili su svoje zadovoljstvo rezultatima obuke koje je postigla Brigada taktičke podrške u 2021. godini.

8 FOTO GALERIJA