Vijesti

Realizacija individualne obuke voda vojne policije deklarisanog po OCC E&F programu


U periodu od 04. do 31. januara 2022. godine u skladu sa Smjernicama obuke i kalendarom obuke deklarisanih jedinica po OCC E&F programu, realizovana je obuka voda vojne policije, deklarisanog po OCC E&F programu usmjerena na RE-NEL-2 vanjskog ocjenjivanja i desetine vojne policije deklarisane po OCC E&F programu u sastavu bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG) na putu do NEL-2 vanjskog ocjenjivanja.

Navedena obuka je realizovana u kasarni Rajlovac i lokalnom poligonu za obuku u Pazariću. Obuka je bila bazirana na obnavljanje i unapređenju stečenih individualnih znanja i vještina, u cilju kvalitetnijeg provenja kolektivnog dijela obuke i pripremnih radnji na putu do RE-NEL-2 vanjskog ocjenjivanja. U toku realizacije individualnog dijela obuke realizovani su brojni praktični i pismeni testovi na kojima su pripadnici voda VP i desetine VP deklarisanih po OCC E&F programu pokazali dobre rezultate.

Shodno planskim dokumentima deklarisanih jedinica po OCC E&F konceptu u narednom periodu slijedi obuka specijalista prema sljedem:

- Obuka specijalista iz obasti ABHO,

- Obuka specijalista iz obasti veze i telekomunikacija,

- Obuka specijalista iz obasti prve pomoći,

- Obuka specijalista za voze m/v HMMWV M115 i sl.

Paralelno sa obukom specijalista realizovat će se kolektivna obuka voda VP i desetine VP deklarisanih po OCC E&F programu usmjerena na elemente vanjskog ocjenjivanja na nivou NEL-2 desetine VP, odnosno RE-NEL-2 voda VP deklarisanog po OCC E&F programu koje je planirano da se realizuje tokom septembra 2022. godine.

Dodatno opterećenje tokom realizacije obuke stvara pogoršana epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini, prouzrokovana širenjem COVID-19. Uprkos svim ograničenjima prouzrokovanim pogoršanom epidemiološkom situacijom u Bosni i Hercegovini i lošim vremenskim uslovima obuka se nije prekidala i ista se izvodila uz poštivanje svih naređenih mjera i preporuka kriznih štabova i timova u Bosni i Hercegovini, kako bi se ostvario željeni cilj i u potpunosti ispoštovali planovi realizacije obuke i obaveza jedinica na putu do planiranog, završnog vanjskog ocjenjivanja jedinica VP deklarisanih po OCC E&F programu.

5 FOTO GALERIJA