Vijesti

Realizacija kursa za podoficire vojne policije iz sastava jedinica OS BiH


U periodu od 10.10. do 04.11.2022.godine u kasarni “Rajlovac”, realizovan je kurs za podoficire vojne policije (ličnog čina OR5 – OR6) iz sastava komandi i jedinica OS BiH.

Kurs za podoficire realizovan je u skladu sa definisanim uslovima iz odobrenog Programa kursa za podoficire vojne policije. Kurs za podoficire vojne policije pohađalo je 6 (šest) kandidata iz sastava komandi i jedinica OS BiH. Kurs za podoficire vojne policije realizovan je kroz 4 (četiri) sedmice u skladu sa odobrenim Tematskim planom i sedmičnim rasporedima obuke, a obuka je bila usmjerena na djelokrug rada i poslove vojne policije koji su propisani Pravilnikom o radu vojne policije OS BiH.

Tokom realizacije obuke polaznici su obučavani u obavljanju vojno- policijskih poslova, zadataka, primjeni ovlaštenja VP, te ostalim postupcima, taktikama i tehnikama vojne policije. Kurs za podoficire vojne policije, završilo je svih 6 (šest) polaznika, koji su uložili maksimalan trud i zalaganje, te uspjeli da dostignu uspostavljene standarde i time steknu uslove da promijene lične VES-ti i budu raspoređeni na formacijska mjesta podoficira u jedinicama vojne policije OS BiH. Ovo je treći po redu kurs za podoficire vojne policije koji se realizuje u Oružanim Snagama Bosne i Hercegovine i smatramo da će se isti provoditi i unapređivati u budućnosti shodno potrebama jedinica vojne policije OS BiH.

Cilj organizovanja i realizacije kursa za podoficire vojne policije je da se jedinice vojne policije popunjavaju sa stručno osposobljenim podoficirskim personalom, koji će svojim fizičkim atributima, specijalističkim sposobnostima i vještinama biti u stanju da neprikosnoveno izvršavaju sve zadatke koji proizilaze iz djelokruga rada vojne policije.

Kurs za podoficire vojne policije realizovao je odabrani tim instruktora iz sastava bVP na čelu sa kapetanom Davor Sajević, koji su uložili maksimalne napore da od polaznika obuke stvore dobre lidere u službi vojne policije, koji će biti sposobni da profesionalno izvršavaju sve postavljene zadatke i poslove koji proizilaze iz djelokruga rada vojne policije. U svojstvu instruktora/predavača posebno se istakao vodnik Salem Šahinović koji je profesionalnim odnosom uspio svoje znanje, sposobnosti i vještine, prenijeti na polaznike kursa, te zbog toga zaslužuje sve pohvale. Tokom realizacije kursa bilo je primjetno maksimalno zalaganje polaznika na obuci što pokazuju i rezultati završnih testova koji su realizovani na kraju ciklusa obuke, a među svim kandidatima posebno se istakao stariji vodnik Matija Ivaković, pripadnik 5.pbr, koji je proglašen kao najbolji polaznik kursa.

Dana 04.11.2022.godine upriličena je svečana ceremonija povodom završetka Kursa za podoficire vojne policije uz prigodno obraćanje Komandanta Bataljona vojne policije i dodjelu uvjerenja polaznicima o uspješno završenom kursu. Pohvale pripadaju i drugim licima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos i podršku da se navedeni kurs uspješno realizuje.

4 FOTO GALERIJA