Vijesti

Godišnja konferencija o obuci Oružanih snaga Bosne i Hercegovine


Godišnja konferencija o obuci Oružanih snaga BiH za 2023. godinu održana je u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu 28. februara 2024. godine.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, uključujući zamjenika ministra odbrane gospodina Slavena Galića, načelnika Zajedničkog štaba OS BiH generalmajora Gojka Kneževića sa zamjenicima brigadnim generalom Tomom Kolendom i brigadnim generalom Mirsadom Ahmićem, komandant KP OS BiH brigadni general Zdravko Rezo i zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Nebojša Bošnjak, parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, komandantica NATO Štaba Sarajevo brigadna generalica Pamela McGaha, k-dant EUFOR-a generalmajor Laslo Štic, predstavnici Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH, komandanti brigada OK OS BiH i podređenih komandi Komande za podršku OS BiH.

Cilj konferencije je bio sagledavanje nivoa obučenosti  komandi i jedinica Oružanih snaga BiH u 2023. godini, uz fokus na analizu rezultata individualne i kolektivne obuke, te identifikovanje problema i izazova sa kojima su se Oružane snage BiH suočavale tokom realizacije obuke, ali i na viziju buduće obuke utemeljenoj na sistemu naučenih lekcija.

U svom uvodnom obraćanju Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalmajor Gojko Knežević naglasio je da su pripadnici Oružanih snaga BiH, uprkos problemima, svojim entuzijazmom, profesionalizmom i zalaganjem, doprinijeli da se obuka u 2023. godini realizuje na profesionalan način.

 „I u protekloj godini, nažalost kao i u niz prethodnih, nismo bili oslobođeni izazova vezanih za kašnjenja u nabavkama zahtjevanih resursa kao i angažovanju pojedinaca i jedinica na operativnim obavezama i zadacima koji nemaju karakter obuke“, rekao je general Knežević. „Posebno želim naglasiti da smo zajedničkim naporom u 2023. godini uspiješno realizovali vježbu „TRENUTNI ODGOVOR 23“, a koja je planiranana na način da omogući implementaciju procedura ocjenjivanja jedinica deklarisanih kroz Program program ocjenjivanja operativnih sposobnosti“, dodao je.

Pored velikog broja događaja obuke za 2024. godinu general Knežević je poseban akcenat dao na vježbu vanjskog ocjenjivanja „DINAMIČAN ODGOVOR 24-4“ kao i na kondiciranje dostignutog nivoa obučenosti i statusa „BORBENO SPREMNI“, bataljonske grupe lake pješadije, voda VP i voda EOD u pripremi za ocjenjivanje koje nam predstoji 2026. godine.

Prisutnima na konferenciji obratili su se i zamjenici NZŠ generali Tomo Kolenda i Mirsad Ahmić, komandant KP OS BiH general Zdravko Rezo i zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Nebojša Bošnjak, kao i glavni podoficir OS BiH zastavnik I klase Mario Bagarić. Između ostalog govoreno je ključnim događajima obuke borbenih jedinica, održavanju dostignutog nivoa obučenosti, o bitnim događajima institucionalne obuke u OS BiH, specijalističkoj obuci novoprimljenih vojnika, podoficira i oficira, izazovima o popuni PVS i zahtjevima za edukacijom i obukom pripadnika OS BiH u zemlji i inostranstvu za period 2025-2027, logističkim i finansijskim projekcijama potreba za period 2025-2027, međunarodnim vježbama planiranim u 2024 i programu međunarodne saradnje za period 2024-2026 godine.

Na kraju konferencije doneseni su prijedlozi za unapređenja planiranja, izvođenja, standardizacije i ocjenjivanja obuke, kao i daljnjeg razvoja sistema upravljanja obukom i edukacijom u Oružanim snagama BiH. Konferencija je završena nakon zaključaka i smjernica zamjenika MO BiH za politke i planove gospodina Slavena Galića, koji je čestitao OS BiH na izvršenju zadataka i pored svih problema i naglasio da OS BiH treba da imaju obučene i spremne jedinice te se zahvalio NATO štabu i štabu EUFOR-a za saradnju i podršku koju pružaju OS BiH.

Medijsko informativni centar OS BiH

Kontakt tel: 033/587-914

E-mail:mic@mod.gov.ba

15 FOTO GALERIJA