Vijesti

Postrojavanje pripadnika bPZO povodom Dana Oružanih snaga BiH


Shodno naređenju pretpostavljene komande i propisanim SOP-ovima, a u povodu obilježavanja 1. decembra Dana Oružanih snaga BiH, 27.11.2020. godine, u kasarni „Rajlovac“ izvršeno je svečano postrojavanje pripadnika bataljona PZO uz potpuno poštivanje naređenih higijensko-epidemioloških mjera, u cilju sprečavanja širenja COVID-19.

Prisutnim pripadnicima se obratio V.D komandanta bataljona PZO, major Džemal Aljović,  čestitajući 15. godišnjicu Oružanih snaga BiH i navodeći najznačajnije ostvarene rezultate OS BiH i bataljona od samog formiranja do danas. Istakao  je posebno rezultate postignute na obuci, rezultate postignute kroz bilateralnu vojnu saradnju, spremnost za podršku civilnim strukturama u reagovanju na prirodne i druge nesreće, kao i spremnost i predanost za podršku u borbi protiv pandemije COVID-19. Pročitana su imena pripadnika bataljona koji su nagrađeni sa nivoa brigade ZS i PZO, OK OS BiH,ZŠ OS BiH i MO BiH. Na kraju obraćanja poželio je puno zdravlja pripadnicima bataljona i njihovim porodicama kao i puno profesionalnih uspjeha u budućem radu.

5 FOTO GALERIJA