Vijesti

KBG topovskog voda PZO 40 mm ''BOFORS'' na poligonu „Manjača“

Nakon svih neophodnih materijalnih i organizacionih priprema, uz nesebičnu podršku i pomoć pretpostavljene komande, komande br TP i 8.bLP, te koordinacije sa komandom CBO, a nakon uspješno realizovanog prvostepenog i drugostepenog ocjenjivanja te dobijanja svih potrebnih odobrenja, 27.03.2022. godine izvršeno je postavljanje metne situacije (gađanje ciljeva na zemlji) na poligonu „Manjača“. Dana 28.03.2022. godine pristupilo se uređenju vatrenog položaja, nula upucavanju oruđa, korekciji metne situacije i po odobrenom scenariju  topovski vod  je realizovao gađanje. Gađanju je prisustvovao Komandant brZS i PZO i oficir PZO iz OK OS BiH.

Po završetku gađanja, Komandant brigade ZS i PZO i Komandant bPZO, istakli su dobre i loše strane i ocijenili su gađanje uspješnim.

Nakon realizovanog gađanja jedinica je izvršila povratak u kasarnu “Rajlovac OS BiH”.

11 FOTO GALERIJA