U FOKUSU

1. decembar - Dan Oružanih snaga BiH - OS BiH u 2018. godini


Profesionalnim i odgovornim izvršenjem zakonom propisane misije i zadataka u zemlji i inostranstvu, Oružane snage Bosne i Hercegovine i u ovoj godini ostvarile su značajan napredak u oblastima rada i funkcionisanja.

Svoje aktivnosti usmjerili smo na poboljšanje sposobnosti komandi i jedinica i jačanje sistema komandovanja i kontrole, od najviših pa do operativnih i taktičkih nivoa vojne odgovornosti, kao parametra od suštinske važnosti za ostvarivanje neophodnog stepena interoperabilnosti sa NATO standardima, kao konačnog cilja i garanta za uspostavljanje efikasnih oružanih snaga.

Vježbe vanjskog ocjenjivanja u BiH i učešće pripadnika OS BiH na međunarodnim vježbama jedan su od značajnih alata za podizanje tog nivoa interoperabilnosti komandi i jedinica. Tako je ove godine 190 pripadnika OS BiH učestvovalo na jedanaest međunarodnih vojnih vježbi u regiji i šire (Turska, Bugarska, Srbija, Slovenija, Njemačka, Švedska), gdje smo postigli značajne rezultate.

Također, OS BiH postale su dio NATO koncepta operativne sposobnosti, koji omogućava partnerskim ne NATO zemljama da prođu kroz kvalifikacijske kapije identične onim kroz koje prolaze i vojske NATO zemalja. Ovo daje još veći značaj činjenici da je jedanaest jedinica OS BiH ove godine certificirano sa ocjenom da su Borbeno spremne - Combat Ready od strane NATO Komande SHAPE u Monsu, što predstavlja veliki uspjeh za OS BiH, ali i potvrdu da se u OS BiH obavlja kvalitetna obuka, te da OS BiH imaju kvalitetan oficirski, podoficirski i vojnički kadar.

U prilog tome je i podatak da su timovi OS BiH u ovoj godini učestvovali na prestižnim vojnim međunarodnim takmičenja u Velikoj Britaniji i Estoniji, gdje su ostvarili odlične rezultate, a sve to zahvaljujući izuzetnoj pripremlјenosti, visokom nivou motivacije i profesionalnom ponašanju u međunarodnom okruženju.

Veoma bitna aktivnost za OS BiH u ovoj godini je i podmlađivanje oficirskog i podoficirskog kadra i adekvatna popuna jedinica sa vojničkim kadrom, kao i izgradnja oficirskog i podoficirskog kora - novih lidera koji će u budućnosti biti spremni da preuzmu odgovornost komandovanja i kontrole u komandama i jedinicama OS BiH, što je veoma složen reformski proces koji zahtijeva maksimalno angažovanje OS BiH.

Funkcionisanje OS BiH tokom 2018. godine obilježili su brojni izazovi, ali u skladu sa datom situacijom i racionalnim planiranjem uspješno su realizovani postavljeni zadaci. Bez obzira na poteškoće, ostvaren je napredak i postignuti su zapaženi rezultati u ispunjavanju međunarodnih obaveza, međunarodnim operacijama podrške miru i mirovnim misijama, jačanju regionalnih odbrambenih inicijativa, realizovanju operacija humanitarnog deminiranja, rješavanju viškova MiMES-a, kao i kontinuiranom procesu obuke kako pojedinaca tako i komandi i jedinica.

Vrlo važna aktivnost koja je obilježila i ovu godinu je pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastofe i nesreće gdje su OS BiH težišno bile angažovane na području općina Bihać, Bosansko Grahovo, Brod, Petrovo i dr. Bili smo angažovani i u operacijama MEDEVAC u zemlji i van zemlje, u mnogim inžinjerijskim aktivnostima (izgradnja i popravka puteva, uređenje lokacija i riječnih korita na prostoru devet općina) te drugim aktivnostima naših inžinjerijskih jednica koje rade širom BiH na raznim zadacima poboljšanja infrastrukture, kao i pomoći civilnim strukturama vlasti.

Sve navedene aktivnosti potvrdile su spremnost Oružanih snaga BiH da kada god zatreba pružaju pomoć stanovništvu, što ćemo i dalje činiti. 

Protivminsko djelovanje i operacije humanitarnog deminiranja također su bile jedan od prioritetnih zadataka OS BiH. Fokus našeg rada u ovoj godini bio je usmjeren na usavršavanje ljudskih ali i tehničkih kapaciteta, uvođenje novih modernijih metoda u operacijama humanitarnog deminiranja i povećanje stepena opremljenosti deminerskih timova, a sve u cilju smanjenja minama i ubojnim sredstvima kontaminiranog prostora. U ovoj godini deminirano je 2 247 335 m2 (metara kvadratnih).

OS BiH su dosta radile na uništavanju viškova MiMES-a, a paralelno je ostvaren napredak na jačanju aspekta sigurnosti na lokacijama skladištenja naoružanja i MiMES, kombinacijom naprednih mjera tehničke, infrastrukturne i proceduralne prirode.

Učestvovanje Oružanih snaga BiH u UN i NATO vođenim mirovnim misijama, a u novije vrijeme i u misijama pod vodstvom EU, i ovogodišnjim angažmanom jasno iskazuju opredjeljenje Bosne i Hercegovine da kao odgovorna i kredibilna članica međunarodne zajednice želi i može dati adekvatan doprinos zajedničkim naporima za uspostavljanje i očuvanje mira i stabilnosti u svijetu. Naši oficiri, podoficiri i vojnici su uspješnim izvršenjem misije, ranije u Etiopiji i Eritreji, Iraku, a danas u Afganistanu, Kongu, Maliju i Centralnoafričkoj Republici, na djelu pokazali da mogu i da znaju uspješno rješavati i najsloženije zadatke.

Ukupnim svojim angažovanjem tokom cijele godine Oružane snage BiH su dokazale da posjeduju vrlo sposoban i profesionalan ljudski kapacitet. Naše pripadnike odlikuje profesionalizam i posvećenost u izvršavanju zadataka, ali i spremnost da svakodnevno budu u službi građana, kako u BiH tako i van BiH.

Sve ove aktivnosti koje imamo i rezultati koje ostvarujemo na putu ka NATO-u doprinose da OS BiH budu prepoznate kao jedan od aktera bh. društva koji doprinose ukupnom napretku Bosne i Hercegovine na putu ka evroatlantskim integracijama.

28 FOTO GALERIJA